Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-10-19 Diarienummer:9586-2020

  Fråga om 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen skulle tillämpas när en kommunanställd i och för sin tjänsteutövning begärde ut allmänna handlingar från en annan myndighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-10-18 Diarienummer:1188-2020

  Kritik mot Socialnämnden Nordost i Göteborgs kommun för att två handläggare inom ramen för en s.k. barnutredning genomförde ett oanmält hembesök, trots att det inte fanns skäl för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-10-15 Diarienummer:5904-2019

  Kritik mot Länsstyrelsen i Östergötlands län för handläggningen av en jävsinvändning mot en bitillsynsman. Även uttalanden om bitillsynsmannens rättsliga ställning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-10-14 Diarienummer:3026-2019

  Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun får kritik bl.a. för hur ankomstdagen för handlingar som lämnats in till nämnden via en brevlåda på kommunens servicecenter bestämts

  Dölj information

  Sammanfattning

  AA klagade på socialtjänsten i Örebro kommun och anförde
  sammanfattningsvis att hon gjort flera ansökningar om försörjningsstöd som inte registrerats den dag respektive ansökan lämnades in till kommunen utan först dagen därpå. Örebro kommun yttrade sig och beskrev i yttrandet hur ankomstdagen för handlingar som lämnats in i kommunens brevlåda på kommunens servicecenter
  beräknas. Rutinen innebär bl.a. att brevlådan töms varje morgon och att handlingar som lämnats i brevlådan anses inkomna först när handlingen har nått den ansvariga nämnden.

  I beslutet anför JO att en brevlåda av angivet slag måste ses som gemensam för kommunens nämnder. Det var således fel att inte genast registrera AA:s ansökningar i enlighet med 22 § tredje stycket förvaltningslagen. JO kritiserar vidare bl.a. kommunens rutin för att bestämma ankomstdagen för handlingar som lämnats i
  brevlådan på kommunens serviceenhet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3026-2019.pdf (121kb)
 • Beslutsdatum:2021-10-05 Diarienummer:6952-2020

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Göteborg, för hanteringen av en försändelse från en advokat. Även klagomål mot en åklagare vid Göteborgs åklagarkammare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-29 Diarienummer:4794-2020

  Polismyndigheten har felaktigt nekat en advokat att närvara som ombud vid ett förhör enligt 16 § polislagen. Även uttalanden om när ett sådant förhör ska hållas

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-29 Diarienummer:455-2020

  Försäkringskassan kritiseras för bristande service och bristande beslutsmotivering i såväl ett kommuniceringsbrev som i det efterföljande beslutet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-28 Diarienummer:5429-2019

  Försäkringskassan kritiseras för utformningen av fem beslut om utbetalning av assistansersättning. Myndigheten får även kritik för att inte ha uppfyllt sin serviceskyldighet

  Läs mer
Sök beslut