Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-09-25 Diarienummer:6100-2018

  Allvarlig kritik mot Överförmyndaren i Habo kommun för bl.a. omfattande brister vid handläggningen av ett ärende om godmanskap för ensamkommande barn

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-24 Diarienummer:949-2019

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten upprepade gånger meddelat en arbetssökande att han riskerade sanktioner utan att det fanns grund för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-23 Diarienummer:1587-2019

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Fosie, för underlåtelse att informera om att telefonsamtal avlyssnas av personal

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-07 Diarienummer:4141-2018

  Uttalanden om saklighet och opartiskhet i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

  Dölj information

  Sammanfattning

  Socialstyrelsen beslutade den 13 december 2017 om nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. I en anmälan till JO framförde Riksföreningen Psykoterapicentrum klagomål mot Socialstyrelsen om att myndigheten inte följt regeringsformens bestämmelser om saklighet och opartiskhet samt förvaltningslagens jävsbestämmelser vid framtagandet av riktlinjerna, bl.a. för att fem jäviga experter anlitats i arbetet.

  JO har granskat Socialstyrelsens formella handläggning av ärendet. Det har innefattat en prövning av dels om Socialstyrelsens grundmodell för att ta fram och besluta om nationella riktlinjer är utformad på ett sätt som beaktar grundlagens objektivitetskrav, dels om det funnits brister vad gäller saklighet och opartiskhet i det aktuella riktlinjearbetet. En central fråga i ärendet har varit vilka uppdrag de externa experter som Socialstyrelsen anlitat faktiskt haft och om det funnits anledning att ifrågasätta dessa experters opartiskhet. JO har inte utvärderat riktlinjernas innehåll och uttalar sig inte om riktlinjerna i sak.

  I beslutet uttalar JO att det inte finns anledning att ifrågasätta Socialstyrelsens grundmodell som sådan och konstaterar att modellen framstår som ändamålsenlig att använda i arbetet med att ta fram de nationella riktlinjerna. JO anser vidare att Socialstyrelsen i det aktuella riktlinjearbetet har tillämpat modellen på ett sätt som gör att kravet på saklighet måste anses uppfyllt.

  Vidare uttalar JO att förvaltningslagens jävsbestämmelser inte kan anses tillämpliga på de experter som deltagit i riktlinjearbetet men att Socialstyrelsen för att uppfylla regeringsformens krav på opartiskhet har varit skyldig att säkerställa att det inte i fråga om dessa experter har funnits omständigheter som varit ägnade att negativt påverka tilltron till det tillämpade förfarandets objektivitet. JO anser att Socialstyrelsen inte kan undgå kritik för att i det aktuella riktlinjearbetet ha anlitat en extern expert vars objektivitet utifrån sett kunde ifrågasättas. I övrigt har kraven på opartiskhet enligt JO:s mening varit uppfyllda.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  4141-2018.pdf (364kb)
 • Beslutsdatum:2020-09-03 Diarienummer:O 13-2020

  Statens institutionsstyrelses åtgärder med anledning av covid-19

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-08-31 Diarienummer:7480-2019

  Kritik mot HR-chefen i Laholms kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-07-22 Diarienummer:6705-2019

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Brinkeberg, om brister i samband med hanteringen av ett urinprov och uttalanden om dokumentation vid sådan provtagning

  Läs mer
Sök beslut