Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-09-25 Diarienummer:6100-2018

  Allvarlig kritik mot Överförmyndaren i Habo kommun för bl.a. omfattande brister vid handläggningen av ett ärende om godmanskap för ensamkommande barn

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-24 Diarienummer:949-2019

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten upprepade gånger meddelat en arbetssökande att han riskerade sanktioner utan att det fanns grund för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-23 Diarienummer:1587-2019

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Fosie, för underlåtelse att informera om att telefonsamtal avlyssnas av personal

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-07 Diarienummer:4141-2018

  Uttalanden om saklighet och opartiskhet i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-03 Diarienummer:O 13-2020

  Statens institutionsstyrelses åtgärder med anledning av covid-19

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-08-31 Diarienummer:7480-2019

  Kritik mot HR-chefen i Laholms kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-07-22 Diarienummer:6705-2019

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Brinkeberg, om brister i samband med hanteringen av ett urinprov och uttalanden om dokumentation vid sådan provtagning

  Dölj information

  Sammanfattning

  En intagen i anstalt som hade lämnat ett urinprov klagade på att han inte fick närvara när hans urin hälldes över i ett provrör som märktes med hans personuppgifter. Av anstaltens rutiner för drogprov följer att den intagne ska befinna sig i närheten för att bevittna att allt har gått rätt till, om det inte av säkerhetsskäl är lämpligare att personalen utför kontrollen på egen hand. Det framgick inte av någon dokumentation om den intagne hade fått närvara vid anstaltens hantering av urinprovet.

  JO konstaterar att ett positivt urinprov kan ligga till grund för ett beslut att tilldela den intagne en varning enligt fängelselagen och därmed även leda till inskränkningar beträffande den fortsatta verkställigheten. En intagen kan begära omprövning av en varning och i ett senare skede överklaga beslutet till förvaltningsdomstol. Enligt JO talar därför rättssäkerhetsskäl med styrka för att Kriminalvården bör dokumentera om den intagne har varit närvarande vid myndighetens hantering av dennes urinprov eller getts möjlighet att vara det.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  6705-2019.pdf (141kb)
Sök beslut