Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-10-19 Diarienummer:9586-2020

  Fråga om 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen skulle tillämpas när en kommunanställd i och för sin tjänsteutövning begärde ut allmänna handlingar från en annan myndighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-10-18 Diarienummer:1188-2020

  Kritik mot Socialnämnden Nordost i Göteborgs kommun för att två handläggare inom ramen för en s.k. barnutredning genomförde ett oanmält hembesök, trots att det inte fanns skäl för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-10-15 Diarienummer:5904-2019

  Kritik mot Länsstyrelsen i Östergötlands län för handläggningen av en jävsinvändning mot en bitillsynsman. Även uttalanden om bitillsynsmannens rättsliga ställning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-10-14 Diarienummer:3026-2019

  Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun får kritik bl.a. för hur ankomstdagen för handlingar som lämnats in till nämnden via en brevlåda på kommunens servicecenter bestämts

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-10-05 Diarienummer:6952-2020

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Göteborg, för hanteringen av en försändelse från en advokat. Även klagomål mot en åklagare vid Göteborgs åklagarkammare

  Dölj information

  Sammanfattning

  I samband med att en offentlig försvarare besökte en av sina klienter i häktet Göteborg gjorde den intagne stödanteckningar för att förbereda sig inför kommande huvudförhandling. Efter besöket lämnade advokaten in ett kuvert med anteckningarna till häktet med avsikt att detta skulle lämnas till klienten. En sådan försändelse ska enligt huvudregeln vidarebefordras till den intagne utan att granskas. Trots detta utförde häktespersonalen en granskning. Dessutom lämnade häktet över försändelsen till Åklagarmyndigheten för prövning av den häktades rätt att ta emot denna. Försändelsen granskades av åklagaren.

  I sitt beslut kommer JO fram till att häktets åtgärder strider mot bestämmelserna i 3 kap. 6 § häkteslagen och kritiserar häktet för den felaktiga hanteringen. JO noterar att häktet Göteborg i augusti 2019 fick kritik för en liknande hantering av en försändelse från en offentlig försvarare. Enligt JO är det därför angeläget att häktets arbete med att ytterligare förtydliga rutinerna för posthanteringen följs upp. När det gäller åklagarens granskningsåtgärd konstaterar JO att det inte finns grund för kritik.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  6952-2020.pdf (164kb)
 • Beslutsdatum:2021-09-29 Diarienummer:4794-2020

  Polismyndigheten har felaktigt nekat en advokat att närvara som ombud vid ett förhör enligt 16 § polislagen. Även uttalanden om när ett sådant förhör ska hållas

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-29 Diarienummer:455-2020

  Försäkringskassan kritiseras för bristande service och bristande beslutsmotivering i såväl ett kommuniceringsbrev som i det efterföljande beslutet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-28 Diarienummer:5429-2019

  Försäkringskassan kritiseras för utformningen av fem beslut om utbetalning av assistansersättning. Myndigheten får även kritik för att inte ha uppfyllt sin serviceskyldighet

  Läs mer
Sök beslut