Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-09-21 Diarienummer:2230-2019

  Allvarlig kritik mot Social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun för flera brister i handläggningen av ett ärende om omplacering av en tolvårig pojke

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-21 Diarienummer:2782-2018

  Uttalanden i vissa frågor om tvångsanvändning vid psykiatrisk heldygnsvård av underåriga patienter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-21 Diarienummer:6300-2018

  Kriminalvårdens behandling av en intagen som matvägrat

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-15 Diarienummer:1254-2020

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att inte ha skickat beslut till den enskildes ombud i fyra omprövningsärenden; även fråga om bristande dokumentation

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-09 Diarienummer:7165-2020

  Kritik mot Tillväxtverket för långsam handläggning och bristande service i ärenden om stöd vid korttidsarbete. Även uttalanden om borttagna inlägg på myndighetens Facebooksida

  Dölj information

  Sammanfattning

  Tillväxtverket handlägger sedan april 2020 ansökningar från enskilda arbetsgivare om stöd vid korttidsarbete med anledning av coronapandemin. JO har under en tid tagit emot många klagomål om att myndigheten inte handlägger dessa ärenden tillräckligt skyndsamt och inte heller lämnar någon information om när stödet kan komma att betalas ut.

  ChefsJO uttalar att hon har förståelse för att den nya stödformen och den stora mängden ansökningar har inneburit svårigheter för Tillväxtverket. Med hänsyn till den avgörande betydelse det aktuella stödet har haft för många företag är det emellertid enligt chefsJO inte acceptabelt med handläggningstider som uppgår till flera månader, om det inte finns särskilda omständigheter som i ett enskilt fall motiverar en längre handläggningstid. Tillväxtverket kritiseras för att handläggningstiden i ett ärende uppgick till nästan fyra månader.

  Vidare konstaterar chefsJO att Tillväxtverket inte har lämnat någon information till sökandena om förväntade handläggningstider, vare sig generellt eller i de aktuella ärendena. ChefsJO uttalar att även om Tillväxtverket inte kunnat uppge exakt när beslut i ett ärende kunde komma att fattas borde myndigheten ha kunnat ge dem som sökt stöd bättre insyn i handläggningen samt åtminstone en uppgift om genomsnittliga handläggningstider. ChefsJO är mycket kritisk till bristerna i detta avseende.

  Enligt chefsJO illustrerar de konstaterade bristerna i Tillväxtverkets handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete vikten av att de myndigheter som får i uppdrag att handlägga olika stödåtgärder i en extraordinär situation verkligen får förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag, bl.a. i form av kompetens, systemlösningar och bemanning för att kunna hantera ärendena på ett skyndsamt och rättssäkert sätt. En kopia av beslutet skickas till regeringen för kännedom.

  I beslutet gör chefsJO också vissa uttalanden om borttagna inlägg på Tillväxtverkets Facebooksida. Hon konstaterar bl.a. att uppgifter som omfattas av sekretess inte kan tillåtas förekomma i myndigheters sociala medier som är öppna för allmänheten och att sådana inlägg därför måste tas bort snarast möjligt.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7165-2020.pdf (212kb)
 • Beslutsdatum:2021-08-31 Diarienummer:8994-2019

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att under utredningen av ett ärende om sjukpenning ha begärt in uppgifter från en bank utan att ha haft stöd för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-08-31 Diarienummer:6681-2020

  Förnyad kritik mot Förvaltningsrätten i Malmö för långsam handläggning av två mål om sjukpenning och ett mål om skyddsjakt. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i s.k. allmänna mål

  Läs mer
Sök beslut