Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-12-08 Diarienummer:3673-2020

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Karlskoga kommun för att bl.a. ha avslutat en utredning enligt 7 § LVM utan att dessförinnan ha klarlagt en mans behov av vård

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-24 Diarienummer:138-2020

  Individ- och arbetsmarknadsnämnden i Sundsvalls kommun och Statens institutionsstyrelses ungdomshem Rebecka får kritik för bristfällig handläggning när en flicka skulle placeras vid det hemmet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-19 Diarienummer:1514-2020

  Socialnämnden i Gällivare kommun kritiseras i flera avseenden för handläggningen av ett ärende; bl.a. för hanteringen av en fråga om medgivande enligt 6 kap. 6 § första stycket SoL

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-19 Diarienummer:9679-2020

  Allvarlig kritik mot Tillväxtverket för dröjsmål med att överlämna överklaganden till förvaltningsrätten. Även kritik mot myndigheten för långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-17 Diarienummer:1598-2020

  Socialnämnden i Lessebo kommun får kritik för bl.a. bristfällig dokumentation av ett beslut om s.k. handräckning enligt 43 § LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-17 Diarienummer:3349-2021

  Kritik mot Region Kalmar län för att patienter som vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19 debiterats en avgift för uteblivet besök

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-16 Diarienummer:8254-2020

  Uttalanden om en kammarrätts rutiner för återlämnande av inlånade handlingar som har sekretessprövats

  Dölj information

  Sammanfattning

  När Kammarrätten i Göteborg prövar en myndighets beslut att inte lämna ut en allmän handling på grund av sekretess tar domstolen normalt del av den handling som beslutsmyndigheten inte lämnat ut genom att den begärs in till kammarrätten. Under den tid handlingen förvaras hos domstolen är den inkommen till kammarrätten och allmän där, men den anses inte tillförd domstolens mål. Enligt domstolens rutiner återsänds sådana handlingar till beslutsmyndigheten direkt efter att målet om rätt att ta del av handlingarna avslutats. I ärendet aktualiseras frågor om kammarrättens återlämnande har rättsligt stöd och om bedömningen påverkas av om ett beslut om att inte lämna ut handlingarna från kammarrätten har överklagats när återlämnandet sker.

  ChefsJO uttalar att han inte har några synpunkter på att kammarrätten återlämnar inlånade handlingar som har sekretessprövats i samband med att domstolens mål avslutas.

  Vidare konstaterar chefsJO att det aktuella fallet skiljer sig från de tidigare ärenden där JO uttalat att handlingar inte får förstöras innan tiden för överklagande av ett beslut om utlämnande av handlingarna har gått ut och till dess ett överklagande har blivit slutligt prövat. Här har kammarrätten visserligen haft en skyldighet att ta del av handlingarna inom ramen för sin prövning av sekretessfrågan men har inte haft någon skyldighet att låna in handlingarna eller, när så skett, att bevara dem. Handlingarna har inte heller förstörts utan återlämnats till beslutsmyndigheten, där de finns tillgängliga för allmänheten att begära ut. Enligt chefsJO har kammarrättens hantering därmed inte påverkat anmälarens rätt att ta del av de aktuella handlingarna.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  8254-2020.pdf (188kb)
 • Beslutsdatum:2021-11-04 Diarienummer:723-2019

  Kritik mot Tekniska nämnden i Malmö stad för brister vid handläggningen av ett ärende om flyttning och skrotning av ett fordonsvrak

  Läs mer
Sök beslut