Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-06-29 Diarienummer:7954-2021

  Kritik mot lagmannen vid en tingsrätt för att i en brottmålsdom ha tagit in fotografier på den tilltalade och i en annan dom fotografier på målsäganden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-28 Diarienummer:822-2022

  En undersökning av hur socialtjänsten handlägger ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-23 Diarienummer:961-2020

  Polismyndigheten har med tvång fotograferat en persons mc-väst och körkort utan stöd i lag och därigenom kränkt hans rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-23 Diarienummer:7164-2020

  En frihetsberövad har rätt att ha kontakt med en försvarare som är utsedd i en annan brottsutredning än den som frihetsberövandet avser

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-23 Diarienummer:O 1-2021

  Granskning av omständigheterna som gör att det dröjer innan patienter som ges sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning kan ges öppen rättspsykiatrisk vård

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-22 Diarienummer:9727-2020

  Uttalanden om bl.a. motiveringsskyldighet och partsställning vid beslut om förslag till fördelning av vissa forskningsanslag

  Dölj information

  Sammanfattning

  Region Skåne får statliga medel som ersättning för de kostnader som uppkommer i hälso- och sjukvården när dess resurser används för klinisk forskning. Lunds universitet föreslår för regionen hur medlen ska fördelas. En forskare vid universitetet klagade till JO på att hans forskningsgrupp utan motivering från universitetets sida nekats tilldelning av resurser som finansierats av de aktuella medlen.

  ChefsJO bedömer att förfarandet för fördelningen av medlen har betydligt större likheter med en arbetsgivares arbetsledningsbeslut än med t.ex. en myndighets handläggning av ansökningar om offentligrättsligt reglerade förmåner. Enligt chefsJO medför det att universitetets beslut om förslag till fördelning av medlen inte har påverkat någons situation på det sätt som krävs för att universitetet skulle ha varit skyldigt att motivera beslutet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  9727-2020.pdf (191kb)
 • Beslutsdatum:2022-06-22 Diarienummer:4547-2021

  Kritik mot Uddevalla tingsrätt för långsam handläggning av ett brottmål och uttalanden om tingsrättens rutiner för utsättning av sådana mål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-22 Diarienummer:9123-2021

  Kritik mot Skogsstyrelsens generaldirektör för att ha agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
Sök beslut