Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-07-22 Diarienummer:6705-2019

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Brinkeberg, om brister i samband med hanteringen av ett urinprov och uttalanden om dokumentation vid sådan provtagning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-07-01 Diarienummer:8498-2018

  Allvarlig kritik mot Räddningstjänsten Väst för långsam handläggning av ärenden om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:6464-2019

  Kritik mot en rådman vid Värmlands tingsrätt för bristande dokumentation sedan en persons skyddade namn synts på en presentationsskärm under en huvudförhandling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:6855-2018

  Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon enligt bestämmelserna i polislagen för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål (I)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:8911-2019

  Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon enligt bestämmelserna i polislagen för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål (II)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:9119-2019

  En undersökning av hur socialtjänsten verkställer domstolarnas beslut om umgänge med umgängesstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:O 12-2020

  Initiativ angående Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna för intagna

  Dölj information

  Sammanfattning

  Under våren 2020 har JO genomfört en granskning av vilka konsekvenser Kriminalvårdens åtgärder för att stoppa smittspridningen av covid-19 har fått för intagna i häkten och anstalter. Myndigheten har med kort varsel utformat nya rutiner som innebär ytterligare inskränkningar av de intagnas fri- och rättigheter, t.ex. har deras möjligheter att ta emot besök begränsats kraftigt. Enligt den tillfälliga rutinen fortsätter Kriminalvården att bevilja besökstillstånd, trots att myndigheten inte tillåter intagna att ta emot besök. Rutinen innebär enligt JO att det finns en betydande osäkerhet om intagna kan få sin rätt att ta emot besök prövad av högre instans och anser att det är djupt otillfredsställande. JO konstaterar däremot att Kriminalvårdens rutin för hantering av permissioner framstår som godtagbar, men framhåller samtidigt vikten av att myndigheten även fortsatt gör en individuell bedömning av sådana ansökningar. Det bör enligt henne inte förekomma att det i rutinen ges svepande instruktioner om att beviljade permissioner "som huvudregel" ska återkallas och att ansökningar "i normalfallet" ska avslås.

  Kriminalvården har gjort en framtida lättnad av inskränkningarna beroende av att Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning är låg. JO understryker att Kriminalvården kontinuerligt måste ta hänsyn till samtliga relevanta omständigheter vid prövningen av om det finns skäl för fortsatta inskränkningar.

  Vidare efterlyser JO fler åtgärder från Kriminalvården för att minska risken för smittspridning. Det handlar om bl.a. att begränsa dubbelbeläggning av celler och att införa enhetliga rutiner för nyintagning av personer som befinner sig på fri fot.

  Kriminalvården är en av Sveriges största myndigheter och har ansvar för över 6 000 intagna. Myndigheten har ett samhällsviktigt uppdrag. Inte minst det förhållandet att Kriminalvården har infört flera av de väsentliga rutinerna i en bilaga till en handbok, gör att JO ifrågasätter om myndigheten var tillräckligt förberedd för den krissituation som pandemin medfört. JO understryker att åtgärder som vidtas i förhållande till intagna måste vara rättssäkra, ändamålsenliga och proportionerliga. Det är angeläget att kartläggningen av samhällets förmåga att hantera pandemin som har aviserats från politiskt håll även omfattar situationen för de frihetsberövade.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  O 12-2020.pdf (375kb)
 • Beslutsdatum:2020-06-29 Diarienummer:1884-2019

  Kritik mot en tjänsteman vid Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun för att ha agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
Sök beslut