Inspektioner

JO inspekterar regelbundet myndigheter och domstolar

Vid en inspektion går justitieombudsmannen och medarbetare igenom akter och andra dokument. Man träffar myndighetens ledning och tjänstemän och diskussioner förs under inspektionens gång. En inspektion avslutas med att ombudsmannen inför myndighetens ledning redogör för de eventuella felaktigheter och brister som har noterats under inspektionen och vilka åtgärder som bör vidtas för att avhjälpa dessa. En fråga som inte har kunnat lösas under inspektionsbesöket kan leda till att ombudsmannen tar ett initiativ, dvs. lägger upp ett nytt ärende som utreds av JO. Inspektionerna dokumenteras med inspektionsprotokoll.

Opcat-inspektioner

I sin roll som nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM – inspekterar JO platser där människor är frihetsberövade. Inspektionerna genomförs av en särskild enhet hos JO, Opcat-enheten, och besöken dokumenteras med protokoll. Läs mer om JO:s Opcat-verksamhet och ta del av Opcat-protokollen.

Senast publicerade protokoll

 • Inspektion av Polismyndigheten, polisområde Östergötland, lokalpolisområde Linköping, den 13 och 14 juni 2022

  Läs mer/dölj information
 • Inspektion av Kriminalvården anstalten Mariefred den 16–18 maj 2022

  Läs mer/dölj information
 • Inspektion av Falu tingsrätt den 22–24 mars 2022

  Läs mer/dölj information
 • Inspektion av Försäkringskassan VO Nord SF Västerbotten och VO Stockholm SF Stockholms län sydväst den 28–30 mars 2022 rörande interimistiska beslut i ärenden om sjukpenning

  Läs mer/dölj information