Oklarheter kring barns rättsliga ställning

ChefsJO Elisabeth Rynning har inom ramen för ett initiativärende granskat vissa frågor som rör barns rättsliga ställning inom den psykiatriska heldygnsvården och funnit behov av klargöranden.

Bild på chefsJO Elisabeth Rynning Fotograf: JOChefsJO Elisabeth Rynning (foto: Pernille Tofte)

På flera centrala punkter finns oklarheter när det gäller psykiatrisk heldygnsvård av barn. Det rör bl.a. förhållandet mellan barnets inställning och vårdnads­havarnas ansvar samt i vilka situationer det behövs ett beslut om vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) för att vårda ett barn mot dess vilja. ChefsJO Elisabeth Rynning konstaterar också att det inte är närmare reglerat vilket tvång personalen har rätt att använda vid behandling utan samtycke.

– Det finns behov av en tydligare lagreglering som klargör förhållandet mellan barnets egen och vårdnadshavarnas inställning till vård samt utrymmet för att i vissa fall tillgodose barns behov av hälso- och sjukvård i strid med barnets eller vårdnadshavarnas vilja – inte minst inom den psykiatriska vården. Dessutom kan det rättsliga stödet ifrågasättas för det tvång som faktiskt används inom tvångsvården i dag. Detta är djupt otillfredsställande, säger Elisabeth Rynning.

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det angeläget att hälso- och sjukvårdslagstiftningen tillämpas lika över hela landet. Det är särskilt viktigt med tydliga regler och vägledande förarbetsuttalanden i de fall där ingripande beslut, om exempelvis behandling utan samtycke eller rent av med hjälp av fysiskt tvång, inte kan överklagas och ytterligare ledning inte går att få genom rättspraxis på området. Även vägledning i lägre föreskrifter och kunskapsstöd för vårdpersonalen behöver förbättras.

– Konsekvensen av den bristfälliga rättsliga regleringen är att bedömningen av svåra frågor om barns grundläggande rättigheter överlåts till hälso- och sjukvårdspersonalen på ett sätt som inte är godtagbart ur ett rättssäkerhetsperspektiv, säger Elisabeth Rynning.

Sammantaget konstaterar chefsJO Elisabeth Rynning att det finns behov av ytterligare klargöranden när det gäller förutsättningarna för vård och behandling av barn inom hälso- och sjukvården oberoende av barnets och vårdnadshavarnas vilja. Regeringen har nyligen gett en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor enligt bl.a. LPT. Utredningsdirektiven omfattar dock endast vissa av de frågor som berörs i detta ärende. ChefsJO uppmärksammar därför regeringen på behovet av en översyn av lagstiftningen som på ett mera fullständigt sätt kan komma till rätta med de brister som JO:s granskning visat.

För mer information kontakta informationsansvarig Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2021-09-22