Pensionsmyndigheten får kritik för bristfällig information

JO Per Lennerbrant kritiserar Pensionsmyndigheten för att det i två underrättelser saknades uppgifter, bl.a. en tydlig motivering av myndighetens ställningstagande och beslutsfattarens namn.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant. (foto: Pernille Tofte)

Pensionsmyndigheten hade felaktig betalat ut pengar till två personer och begärt att de skulle betala tillbaka pengarna. Det ena fallet rörde ett återkrav enligt de förvaltningsrättsliga regler som vanligtvis tillämpas av Pensionsmyndigheten och det andra fallet gällde en fråga om återbetalning på civilrättslig grund. I båda meddelandena saknades namnet på beslutsfattaren och i ett av fallen saknades också en tydlig motivering till kravet på återbetalning.

JO Per Lennerbrant konstaterar att förvaltningslagen inte innehåller något uttryckligt krav på att beslutsfattarens namn ska framgå av en beslutsunderrättelse, men att det ändå kan finnas goda skäl för en sådan ordning. Den allmänna serviceskyldigheten ställer också krav på myndigheterna i fråga om vilken information som bör lämnas till den enskilde.

– Förvaltningslagens bestämmelser utgör en miniminivå, men ibland kan det vara lämpligt att myndigheterna går utöver den nivån för att tillvarata den enskildes intressen. I förarbetena till förvaltningslagen framgår det att en modern förvaltning bör präglas av ett tydligt medborgarperspektiv med högt ställda krav på god service, säger JO Per Lennerbrant.

Ett beslut om återkrav är betungande för den enskilde och exempelvis uppgift om beslutsfattare är av intresse för den enskilde för att kunna ställa frågor om beslutet eller för att ta ställning till om en jävsinvändning ska göras.

– I båda mina beslut kritiserar jag Pensionsmyndigheten för att beslutsfattare saknas i de underrättelser som gått ut från myndigheten. Jag menar att det oavsett om beslutet är fattat på förvaltningsrättslig eller civilrättslig grund inte är förenligt med förvaltningslagen att utelämna namnet på beslutsfattaren, säger JO Per Lennerbrant.

JO Per Lennerbrant är tillgänglig för frågor från media under förmiddagen. Han kontaktas via Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se.

Läs hela besluten

Senast uppdaterad 2022-05-10