Yttrande till FN:s kommitté mot tortyr

JO har i dag lämnat in ett yttrande till FN:s kommitté mot tortyr (CAT) inför den kommande granskningen av Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr.

Bild på de fyra justitieombudsmännen. Fotograf: JOChefsJO Elisabeth Rynning, JO Thomas Norling, JO Katarina Påhlsson, JO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte).

CAT granskar regelbundet hur de länder som anslutit sig till FN:s konvention mot tortyr lever upp till sina åtaganden. Kommittén avslutar sin granskning med vägledande rekommendationer.

Inför granskningen av Sveriges åttonde rapport till CAT har kommittén gett Riksdagens ombudsmän (JO) möjlighet att komma in med uppgifter som kan ha betydelse vid granskningen. CAT har vänt sig till JO som fullgör uppgiften som nationellt besöksorgan enligt ett särskilt protokoll till FN:s konvention mot tortyr (Opcat).

– I inlagan har jag tillsammans JO Thomas Norling, JO Katarina Påhlsson och JO Per Lennerbrant lyft fram ett antal förhållanden som vi tycker att det är särskilt viktigt att CAT känner till inför sin kommande granskning, säger chefsJO Elisabeth Rynning.

JO tar bland annat upp det utbredda och långvariga problemet med isolering av intagna i svenska häkten.

– Isolering kan ge upphov till psykiska och fysiska skador, och Sverige har under lång tid fått internationell kritik för brister i behandlingen av intagna i häkten, konstaterar chefsJO Elisabeth Rynning. I ett beslut i februari 2020 riktade jag mycket allvarlig kritik mot Kriminalvården för att inte ha kommit längre i arbetet med isoleringsbrytande åtgärder. Jag gjorde också en framställan till regeringen om att det behöver ske en översyn av lagstiftningen för att stärka de intagnas rätt till vistelse i gemensamhet och isoleringsbrytande åtgärder.

I yttrandet redovisas även iakttagelser och uttalanden som rör situationen för intagna i Statens institutionsstyrelses institutioner och Polismyndighetens arrester samt patienter inom psykiatriska och rättspsykiatriska tvångsvårdsinrättningar. I dessa delar redovisar ombudsmännen hur de sett på bl.a. frågan om trygghet och säkerhet för ungdomar i särskilda ungdomshem, situationen för berusade som placeras i polisarrester och förekomsten av långtidsavskiljande inom den psykiatriska och rättspsykiatriska tvångsvården.

CAT planerar i nuläget att ta ställning till Sveriges åttonde rapport vid en mötessession i november och december 2021. Granskningen var planerad att äga rum hösten 2020, men har senarelagts på grund av den pågående pandemin.

---

För ytterligare information eller vid intervjuförfrågan kontakta informationsansvarig Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se.

Fakta om Opcat

Sverige har anslutit sig till protokollet till FN:s konvention mot tortyr (förkortat Opcat). Samtliga länder som har gjort det måste ha ett nationellt besöksorgan (NPM, National Preventive Mechanism). Sedan 2011 fullgör JO det uppdraget. Opcat-enheten bistår justitieombudsmännen i uppdraget som NPM och inspekterar regelbundet platser där människor hålls frihetsberövade.

Syftet med inspektionerna är att förebygga att människor som hålls frihetsberövade utsätts för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Under 2019 inspekterades ca 30 platser där det finns frihetsberövade, t.ex. häkten, polisarrester, särskilda ungdomshem och inrättningar för psykiatrisk tvångsvård. Efter inspektionerna har ombudsmännen gjort uttalanden och rekommendationer, beslutat att utreda vissa frågor i särskilda initiativärenden eller begärt att berörda myndigheter ska återrapportera hur de har åtgärdat problem eller missförhållanden som uppmärksammats.

Läs hela yttrandet till CAT

Senast uppdaterad 2020-10-08