Regler för JO

Det finns ett antal lagar och regler som styr JO:s verksamhet.

I Regeringsformen slås fast att riksdagen ska välja en eller flera justitieombudsmän samt något om vilka befogenheter justitieombudsmännen har.

I Riksdagsordningen finns mer detaljer om justitieombudsmännens befogenheter, hur många JO det ska vara, hur de ska tillsättas, på hur lång tid de väljs m.m.

I Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (”JO-instruktionen”) finns ytterligare beskrivning av befogenheter och begränsningar, förtydligande av uppdraget och hur verksamheten ska organiseras och avrapporteras.

Arbetsordning för Riksdagens ombudsmän innehåller bestämmelser om befogenheter och ansvar för olika tjänstemän i organisationen, hur arbetet ska fördelas genom ansvarsområden, dokumentation m.m. Arbetsordningen beslutas av chefsJO.

I Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns sekretessbestämmelser som gäller för Riksdagens ombudsmän (JO).

Senast uppdaterad 2015-03-17