Opcat

Förebygga omänsklig och förnedrande behandling av frihetsberövade

JO har ett särskilt uppdrag som Nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM – vilket innebär att JO regelbundet inspekterar platser där människor hålls frihetsberövade. Alla inspektioner dokumenteras med ett protokoll. Observationer under en inspektion kan leda till att ombudsmannen gör ett särskilt uttalande i protokollen eller tar ett eget initiativ, dvs. lägger upp ett nytt ärende som utreds inom JO-ämbetet. Det görs också sammanfattningar av verksamheten i form av rapporter. En särskild enhet hos JO, Opcat-enheten, stödjer ombudsmännen i detta uppdrag.

Syftet är att förebygga grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning av människor som hålls frihetsberövade. Arbetet baseras på 2002 års fakultativa protokoll till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling (Opcat).

Senast publicerade protokoll

  • Oanmäld Opcat-inspektion av Region Jönköping, Psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov, den 25–27 februari 2020

    Läs mer/dölj information
  • Oanmäld Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Hessleby, den 26–28 november 2019

    Läs mer/dölj information
  • Föranmäld Opcat-inspektion av Rättsmedicinalverket, rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm, den 11 juni 2020

    Läs mer/dölj information