JO inspekterar regelbundet myndigheter och domstolar

Vid en inspektion går justitieombudsmannen och medarbetare igenom akter och andra dokument. Man träffar myndighetens ledning och tjänstemän och diskussioner förs under inspektionens gång.

Inspektionen avslutas med att ombudsmannen inför myndighetens ledning redogör för de eventuella felaktigheter och brister som har noterats under inspektionen och vilka åtgärder som bör vidtas för att avhjälpa dessa. En fråga som inte har kunnat lösas under inspektionsbesöket kan leda till att ombudsmannen tar ett initiativ, det vill säga lägger upp ett nytt ärende som utreds av JO.

Inspektionerna dokumenteras med inspektionsprotokoll.

Opcat-inspektioner

I sin roll som nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM – inspekterar JO platser där människor är frihetsberövade. Besöken dokumenteras med protokoll. Läs mer om Opcat och ta del av Opcat-protokollen.

Senast publicerade protokoll

  • Inspektion av Förvaltningsrätten i Umeå den 5–7 september 2023
    JO:s uttalande i korthet: Den 5–7 september 2023 genomförde chefsJO en inspektion av Förvaltningsrätten i Umeå. ChefsJO:s övergripande intryck av förvaltningsrätten är att den är en mycket väl fungerande domstol. Vid inspektionen konstaterades att handläggningstiderna generellt sett var korta och handläggningen effektiv. ChefsJO framhåller i det sammanhanget domstolens rutin för tidsplanering av mål enligt LVU som ett gott exempel. De domar och beslut som granskades var överlag välskrivna och gav enligt chefsJO intryck av en noggrann prövning. I protokollet tar chefsJO även ställning till de iakttagelser i övrigt som gjordes vid inspektionen. Han gör uttalanden om bl.a. dokumentation och andra handläggningsfrågor, t.ex. registrering av saken i Vera, kommunicering och hanteringen av ett mål enligt LVM. Inspektionsprotokoll 6566-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 6566-2023
  • Inspektion av Umeå tingsrätt den 25–27 april 2023
    Efter en inspektion av Umeå tingsrätt med huvudsaklig inriktning på handläggningen av ärenden om godmanskap och förvaltarskap konstaterar JO att hennes intryck av verksamheten i de granskade delarna är mycket gott. JO uppfattar att tingsrätten driver ärendena mot ett snart avgörande och samverkar på ett välfungerande sätt med Överförmyndarnämnden i Umeåregionen, som inspekterades vid samma tillfälle. JO uttalar sig bl.a. om motiveringar i beslut om anordnande av godmanskap och förordnande av särskild företrädare för barn. Inspektionen omfattade vidare familjemålen och JO gör flera uttalanden, särskilt om rättens prövning av s.k. samförståndslösningar. Hon understryker att rätten även i en sådan situation behöver göra en självständig bedömning av överenskommelsen utifrån barnets bästa och att det kan finnas behov att i en dom redogöra för varför en bedömning avviker från vad som föreslagits i en vårdnads- eller umgängesutredning. I det sammanhanget framhåller JO att prövningen kan leda till att en samförståndslösning inte bör läggas till grund för ett avgörande, t.ex. på grund av uppgifter i utredningen om risker för ett barn. I protokollet lyfts vidare positiva exempel på hur tingsrätten sätter ut samt kallar till sammanträden och skriver klara förelägganden anpassade till det enskilda målet. Inspektionsprotokoll 2867-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 2867-2023
  • Inspektion av Förvaltningsrätten i Falun den 22–24 maj 2023
    Den 22–24 maj 2023 genomförde chefsJO en inspektion av Förvaltningsrätten i Falun. ChefsJO:s övergripande intryck av förvaltningsrätten är att den är en väl fungerande domstol. Vid inspektionen konstaterades att handläggningstiderna i vissa mål varit långa. Dröjsmålen i handläggningen hade ofta uppstått efter det att målen hade markerats som klara för uppsättning. Det fanns ett flertal exempel på socialtjänstmål där handläggningstiden varit alltför lång. Vidare fanns bl.a. ett stort antal skatte- och socialförsäkringsmål som inte hade avgjorts inom skälig tid. ChefsJO framhåller att alltför långa handläggningstider kan påverka förtroendet för domstolens verksamhet och innebära stora påfrestningar för enskilda. ChefsJO ser positivt på att förvaltningsrättens balanser avseende flera måltyper har minskat under 2022 och 2023. Han utgår från att domstolen fortsätter sitt arbete med att korta ned omloppstiderna. I protokollet tar chefsJO även ställning till de iakttagelser i övrigt som gjordes vid inspektionen. Han gör uttalanden om bl.a. utformningen av domar och beslut, dokumentation och andra handläggningsfrågor, däribland hanteringen av en begäran om förtursförklaring och hanteringen av en begäran om anstånd. Inspektionsprotokoll 3628-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 3628-2023