Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-09-26 Diarienummer:4751-2021

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Umeå, angående möjligheten till permission under covid-19-pandemin

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-22 Diarienummer:1211-2021

  Uttalanden med anledning av att polisen genomfört en kroppsbesiktning (urinprovstagning) i den misstänktes bostad

  Dölj information

  Sammanfattning

  Polisen ingrep mot en man utanför hans bostad. Mannen ansågs
  skäligen misstänkt för bruk av narkotika och polisen beslutade att han skulle kroppsbesiktigas genom urinprovstagning. På mannens begäran genomfördes provtagningen i bostaden. I en anmälan till JO förde mannen fram klagomål bl.a. mot att polisen genomförde en husrannsakan i samband med provtagningen.

  JO ser inga formella hinder mot att polisen genomför en kroppsbesiktning i form av en urinprovstagning hos en enskild om den enskilde självmant tar initiativ till det och provtagningen kan göras på ett godtagbart sätt, men anger att detta måste betraktas
  som en undantagssituation. JO ser vidare inte något hinder mot att polisen inför provtagningen översiktligt kontrollerar utrymmena i bostaden för att säkra sin trygghet. Enligt JO utgör en sådan kontroll typiskt sett inte en husrannsakan eller ett liknande intrång som enligt regeringsformen kräver stöd i lag. JO understryker dock att det inte
  får förekomma några andra undersökningsåtgärder i samband med kontrollen.

  Enligt JO ger utredningen inte stöd för att polisen genomförde en husrannsakan eller ett liknande intrång. Att provtagningen gjordes i mannens bostad och att poliserna av säkerhetsskäl sökte igenom bostaden ger inte anledning till någon kritik. Det har inte heller kommit fram något i utredningen som tyder på att provtagningen i övrigt inte genomfördes på ett godtagbart sätt. Dokumentationen har dock varit bristfällig och Polismyndigheten kritiseras för dessa brister.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1211-2021.pdf (135kb)
 • Beslutsdatum:2022-09-15 Diarienummer:7811-2021

  Arbetsförmedlingen får allvarlig kritik för handläggningen av ett ärende om lönebidrag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-15 Diarienummer:4911-2021

  Pensionsmyndigheten kritiseras för alltför passiv handläggning i ärenden där beslutsunderlag behöver hämtas in från utlandet samt för långsam handläggning och bristande information i ett ärende om pension med utlandsanknytning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-14 Diarienummer:3622-2021

  Försäkringskassan får allvarlig kritik bl.a. för långsam handläggning i ärenden om assistansersättning och för att vid upprepade tillfällen inte ha skickat handlingar till den enskildes ombud

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-14 Diarienummer:6898-2021

  Kritik mot Integritetsskyddsmyndigheten för handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar och för brister i serviceskyldigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-12 Diarienummer:9396-2021

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Skänninge, för att en intagen fick felaktig information om möjligheten att genomgå allergiutredning i anstalten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-12 Diarienummer:1406-2021

  Kritik mot Kriminalvården, frivården Sollentuna, för att ha överträtt repressalieförbudet i förhållande till en anställd som använt sin yttrandefrihet på Facebook

  Läs mer
Sök beslut