Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-12-08 Diarienummer:3673-2020

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Karlskoga kommun för att bl.a. ha avslutat en utredning enligt 7 § LVM utan att dessförinnan ha klarlagt en mans behov av vård

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-24 Diarienummer:138-2020

  Individ- och arbetsmarknadsnämnden i Sundsvalls kommun och Statens institutionsstyrelses ungdomshem Rebecka får kritik för bristfällig handläggning när en flicka skulle placeras vid det hemmet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-19 Diarienummer:1514-2020

  Socialnämnden i Gällivare kommun kritiseras i flera avseenden för handläggningen av ett ärende; bl.a. för hanteringen av en fråga om medgivande enligt 6 kap. 6 § första stycket SoL

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-19 Diarienummer:9679-2020

  Allvarlig kritik mot Tillväxtverket för dröjsmål med att överlämna överklaganden till förvaltningsrätten. Även kritik mot myndigheten för långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-17 Diarienummer:1598-2020

  Socialnämnden i Lessebo kommun får kritik för bl.a. bristfällig dokumentation av ett beslut om s.k. handräckning enligt 43 § LVU

  Dölj information

  Sammanfattning

  Nämnden beslutade att en flicka skulle omhändertas omedelbart
  med stöd av 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. En socialsekreterare begärde Polismyndighetens hjälp, s.k. handräckning, för att genomföra beslutet. Socialsekreteraren angav som grund för begäran om handräckning att nämnden "beslutat om omedelbart LVU".

  Av 43 § LVU framgår att Polismyndigheten ska lämna hjälp för att på begäran av socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om omhändertagande med stöd av LVU. En sådan begäran får
  göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att Polismyndighetens särskilda befogenheter behöver tillgripas, eller det annars finns synnerliga skäl. Ett beslut om att begära handräckning ska
  dokumenteras. De särskilda omständigheter som gjorde det nödvändigt att begära Polismyndighetens hjälp ska framgå av dokumentationen.

  JO konstaterar att det inte framgår av dokumentationen att det fanns förutsättningar att begära Polismyndighetens hjälp i detta fall. Att det saknas uppgift om vilka särskilda omständigheter som gjorde det nödvändigt att begära handräckning skulle kunna uppfattas som att det inte fanns några sådana omständigheter. Avsaknaden av
  dokumentation skulle också kunna tala för att socialsekreteraren inte prövade hur det förhöll sig med den saken innan han beslutade om handräckning. JO konstaterar vidare att det inte heller framgår av dokumentationen att nämnden gjort någon prövning av vad som är bäst för barnet.

  Nämnden kritiseras för den bristfälliga dokumentationen av beslutet om handräckning och även för andra dokumentationsbrister i flickans ärende.

  I beslutet behandlar JO även frågan om utformningen av beslut om s.k. umgängesbegränsning enligt 14 § LVU.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1598-2020.pdf (191kb)
 • Beslutsdatum:2021-11-17 Diarienummer:3349-2021

  Kritik mot Region Kalmar län för att patienter som vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19 debiterats en avgift för uteblivet besök

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-16 Diarienummer:8254-2020

  Uttalanden om en kammarrätts rutiner för återlämnande av inlånade handlingar som har sekretessprövats

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-04 Diarienummer:723-2019

  Kritik mot Tekniska nämnden i Malmö stad för brister vid handläggningen av ett ärende om flyttning och skrotning av ett fordonsvrak

  Läs mer
Sök beslut