Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-07-02 Diarienummer:2648-2019

  Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad för handläggningen av ett ärende om kontroll av förvaltning av viss egendom enligt 13 kap. 2 § föräldrabalken m.m.

  Dölj information

  Sammanfattning

  I juni 2012 fick överförmyndarnämnden information om att två minderåriga barn ägde egendom i form av tillgångar på bankkonton som översteg åtta prisbasbelopp. Därmed aktualiserades reglerna om s.k. kontrollerad förvaltning i 13 kap. föräldrabalken, men förutom att skicka ut en skrivelse till barnens vårdnadshavare vidtog nämnden inga åtgärder. Tre år senare fick överförmyndarnämnden veta att barnens far hade avlidit. Först i maj 2016 begärde nämnden uppgifter från banken och fick då besked om att barnens bankkonton avslutats 2012. I november 2016 förordnade nämnden en god man enligt 11 kap. 2 § tredje stycket föräldrabalken bl.a. för att bevaka de underårigas rätt vid utredning gällande de försvunna pengarna. I januari 2018 begärde den gode mannen att bli entledigad. Hon entledigades ett år senare och samtidigt förordnades en ny god man med samma uppdrag.

  I beslutet får överförmyndarnämnden sammantaget allvarlig kritik för att bl.a.

  - 2012-2016 ha brustit i sin tillsyn över föräldrarnas förvaltning av barnens tillgångar och försummat att handlägga ärendet

  - vid förordnandena av de gode männen ha handlat utöver sin behörighet och i strid med den legalitetsprincip som kommer till uttryck i 1 kap. 1 § regeringsformen och 5 § förvaltningslagen

  - ha brustit i sin tillsyn över den första gode mannens verksamhet och

  - ha dröjt i mer än ett år med att fatta beslut om att entlediga den gode mannen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2648-2019.pdf (265kb)
 • Beslutsdatum:2021-07-01 Diarienummer:4132-2020

  Det saknas rättsligt stöd för att besluta om ett generellt besöksförbud inom den frivilliga hälso- och sjukvården

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-06-30 Diarienummer:2876-2020

  Allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Uppsala län för långsam handläggning av ärenden om jordbruksstöd och mot Statens jordbruksverk för brister i it-systemen m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-06-30 Diarienummer:3566-2020

  Granskning av Arbetsmiljöverkets ageranden i fråga om personlig skyddsutrustning vid hanteringen av brukare med möjlig covid-19 efter ett s.k. skyddsstopp på ett vård- och omsorgsboende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-06-30 Diarienummer:1914-2020

  Anmälningar mot Kriminalvården, anstalten Hall, om placering av intagna i avskildhet under kollektiv arbetsnedläggning m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-06-30 Diarienummer:1754-2020

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för placering av intagna i avskildhet under flera dygn med anledning av kollektiv arbetsnedläggning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-06-23 Diarienummer:2965-2019

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Mariestads kommun för att ha placerat en flicka hos hennes morföräldrar och sedan överlåtit ansvaret för henne på dem, trots att det stått klart för nämnden att flickan hade ett vårdbehov m.m.

  Läs mer
Sök beslut