Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-11-30 Diarienummer:4989-2020

  Uttalanden om placering av en häktad med restriktioner i en arrestcell

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-21 Diarienummer:10572-2021

  Allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Fortunagården för brister vid användandet av särskilda befogenheter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-21 Diarienummer:2802-2020

  Initiativ om hur Statens institutionsstyrelse använder de särskilda befogenheterna avskiljande och vård i enskildhet

  Dölj information

  Sammanfattning

  I beslutet uttalar sig JO om bl.a. Statens institutionsstyrelses (SiS)
  tillämpning av bestämmelserna om avskiljande och vård i enskildhet. JO framhåller att vård i enskildhet är en ingripande tvångsåtgärd som SiS bara får använda sig av om de lagliga förutsättningarna för det är uppfyllda. Enbart det förhållandet att en intagen uttrycker att han eller hon vill vårdas på ett sådant sätt, utgör inte en rättslig grund för
  att fatta ett beslut om det. Utredningen i ärendet visar att SiS under en längre tid har haft svårigheter med att tillämpa bestämmelserna om avskiljande och vård i enskildhet. Förutom att bristerna i tillämpningen riskerar medföra att intagna utsätts för tvångsåtgärder utan laglig grund, kan det även leda till bl.a. att intagna blir
  isolerade eller att tvångsåtgärden tillåts pågå under längre tid än nödvändigt. En viktig orsak som framkommit, och som delvis förklarar de brister som uppmärksammats, är att ansvarig personal verkat sakna de kunskaper som krävs för att kunna tillämpa
  bestämmelserna på ett rättssäkert sätt. Det handlar både om beslutsfattare och de som har att verkställa beslut om avskiljande och vård i enskildhet.

  JO understryker att det är SiS ledning som ytterst ansvarar för att lagar och myndighetens interna riktlinjer tillämpas och att det sker på ett korrekt och enhetligt sätt. Det är inte tillräckligt att anta riktlinjer, utan SiS måste dessutom säkerställa att de är kända såväl till innehåll som till innebörd och att personalen har tillräckliga kunskaper om de rättsregler som styrt utformningen av riktlinjerna. SiS ansvarar
  centralt för att en institutionsledning ser till att personalen känner till regelverket och har den kunskap som krävs för att kunna tillämpa det.

  I beslutet uttalar sig JO även om behovet av dels ändamålsenliga lokaler för att kunna verkställa beslut om avskiljande och vård i enskildhet, dels intern uppföljning av sådana beslut. JO skickar en kopia av beslutet till regeringen för kännedom.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2802-2020.pdf (241kb)
 • Beslutsdatum:2022-11-18 Diarienummer:1013-2022

  Polisen har hållit ett förhör i en utredning om ett allvarligt brott utan att ett förhörsvittne närvarade

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-15 Diarienummer:4420-2021

  Kritik mot en kurator vid en skola i Lilla Edets kommun för bristfällig handläggning av ett elevärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:4149-2021

  Kritik mot Forum för levande historia för att två personer förbjöds att besöka myndighetens utställningar och bibliotek

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:3445-2022

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Hall, för att i två fall ha granskat myndighetspost utan stöd i lag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:7438-2021

  Kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin inom en region för regelmässiga urinprovkontroller i samband med utfärdande av läkarintyg för körkortstillstånd

  Läs mer
Sök beslut