Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-01-14 Diarienummer:8068-2018

  Kritik mot Bergsstaten för långsam handläggning av ett ärende om bearbetningskoncession m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-01-12 Diarienummer:7289-2018

  Polisen har inte informerat åklagaren om uppgifter som lämnats av en informatör

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-12-18 Diarienummer:5922-2018

  Uttalanden om en skollednings åtgärder gentemot elevföreningar i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-12-18 Diarienummer:8013-2018

  Kritik mot Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås stad för att ha begärt granskning av en skoltidning i strid med tryckfrihetsförordningens censurförbud

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-12-08 Diarienummer:3736-2019

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Ystad, för att anstalten rutinmässigt genomfört kroppsbesiktningar i samband med befordran av myndighetspost till intagna m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-12-07 Diarienummer:4454-2019

  Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun för bristande saklighet och opartiskhet i en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-11-27 Diarienummer:1732-2019

  Uttalanden i vissa frågor som rör organisationen av den psykiatriska tvångsvården inom Region Stockholm

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-11-27 Diarienummer:3583-2018

  Frågor om tvångsvården av en patient som vårdades enligt LPT, kommunens hantering av bostad enligt LSS och myndighetssamverkan

  Dölj information

  Sammanfattning

  Genom en anmälan till JO och en inspektion av en psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA) vid Danderyds sjukhus, kom det fram att en patient som hade vårdats enligt LPT hade vistats ensam med personal under stora delar av vårdtiden samt varit föremål för många tvångsåtgärder.

  I beslutet konstaterar chefsJO att vårdgivarens ställningstagande att patienten skulle vårdas utan andra patienter på avdelningen innebar att patienten under lång tid hölls avskild från övriga patienter i den mening som avses i 20 § LPT. Vårdgivaren får allvarlig kritik för underlåtenheten att fatta ett formellt beslut om detta avskiljande. Under den tid patienten vårdades utan andra patienter på avdelningen fattades vid upprepade tillfällen enskilda beslut om avskiljanden av patienten. ChefsJO redogör för några exempel på sådana beslut och kritiserar vårdgivaren för att de omständigheter som anges i beslutsmotiveringarna inte utgör laglig grund för avskiljande enligt 20 § LPT. Vårdgivaren får också kritik för vissa brister när det gäller dokumentationen av fastspänningar enligt 19 § LPT.

  Patienten omfattades av LSS. Av patientjournalen framgår att läkare under den tid patienten tvångsvårdades bedömde att denne i första hand var i behov av ett adekvat boende, snarare än vård på PIVA. Det dröjde dock innan kommunen hade ordnat ett boende till patienten som kunde accepteras av patientens företrädare. I denna del diskuterar chefsJO om vårdtiden på PIVA skulle ha kunnat begränsas om vårdgivaren och kommunen hade haft en bättre samverkan. ChefsJO gör också vissa kritiska uttalanden om kommunens bristfälliga kommunikation i boendefrågan.

  Enligt chefsJO illustrerar dessa ärenden vikten av att vårdgivaren och kommunen i ett tidigt skede och på ett tillfredsställande sätt samverkar om patienter som är i behov av insatser även från kommunen. Det är enligt henne angeläget att en kommun har god framförhållning och planering för att enskilda som omfattas av LSS ska få sina behov tillgodosedda. Det är av central betydelse att kommunen informerar den enskilde, eller i förekommande fall den enskildes företrädare, bl.a. om vilket stöd den enskilde kan få från kommunen och om ansökningsprocessen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3583-2018.pdf (305kb)
Sök beslut