Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-09-26 Diarienummer:4751-2021

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Umeå, angående möjligheten till permission under covid-19-pandemin

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-22 Diarienummer:1211-2021

  Uttalanden med anledning av att polisen genomfört en kroppsbesiktning (urinprovstagning) i den misstänktes bostad

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-15 Diarienummer:7811-2021

  Arbetsförmedlingen får allvarlig kritik för handläggningen av ett ärende om lönebidrag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-15 Diarienummer:4911-2021

  Pensionsmyndigheten kritiseras för alltför passiv handläggning i ärenden där beslutsunderlag behöver hämtas in från utlandet samt för långsam handläggning och bristande information i ett ärende om pension med utlandsanknytning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-14 Diarienummer:3622-2021

  Försäkringskassan får allvarlig kritik bl.a. för långsam handläggning i ärenden om assistansersättning och för att vid upprepade tillfällen inte ha skickat handlingar till den enskildes ombud

  Dölj information

  Sammanfattning

  Försäkringskassan beslutade att en man inte hade rätt till
  assistansersättning för en viss period. Myndigheten beslutade även att mannen skulle betala tillbaka den ersättning som betalats ut i förskott. Efter överklagande upphävde förvaltningsrätten båda besluten och återförvisade målet som rörde rätten till
  assistansersättning till Försäkringskassan för ytterligare utredning.

  JO är kritisk till att Försäkringskassan inte handlade det återförvisade ärendet med den skyndsamhet som krävs. JO anser även att handläggningstiden i ärendet om återkrav har varit oacceptabelt lång och påtalar att det är viktigt att en förnyad utredning inte drar ut på tiden när ett tidigare beslut i samma fråga har upphävts, eftersom den sammanlagda tiden fram till ett slutligt avgörande annars kan bli mycket lång.

  Det framgick även att Försäkringskassan vid flera tillfällen hade skickat beslut och kommuniceringsbrev direkt till mannen trots att han hade ombud. Det förekom också att handlingar skickades enbart till ett ombud, trots att mannen vid de aktuella tidpunkterna hade flera ombud med fullmakt. JO uttalar att brister av detta slag kan få
  allvarliga konsekvenser, som t.ex. att den enskilde missar en omprövnings- och överklagandefrist. När kommuniceringsbrev inte skickas till ombudet innebär det dessutom att kommuniceringsskyldigheten enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900)
  inte kan anses ha uppfyllts. Mot bakgrund av den kritik som tidigare riktats mot Försäkringskassan ser JO allvarligt på de brister som framkommit i denna del.

  Utredningen i ärendet visar att Försäkringskassan även har brustit i service och att myndigheten inte har uppfyllt sin dokumentationsskyldighet. JO konstaterar att Försäkringskassans hantering av mannens ärenden varit så bristfällig att detta sammantaget leder till allvarlig kritik.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3622-2021.pdf (133kb)
 • Beslutsdatum:2022-09-14 Diarienummer:6898-2021

  Kritik mot Integritetsskyddsmyndigheten för handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar och för brister i serviceskyldigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-12 Diarienummer:9396-2021

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Skänninge, för att en intagen fick felaktig information om möjligheten att genomgå allergiutredning i anstalten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-12 Diarienummer:1406-2021

  Kritik mot Kriminalvården, frivården Sollentuna, för att ha överträtt repressalieförbudet i förhållande till en anställd som använt sin yttrandefrihet på Facebook

  Läs mer
Sök beslut