Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:1138-2018

  Vissa frågor om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material. Även kritik mot myndigheten för att ha brustit i serviceskyldigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:3160-2017

  Kritik mot Region Norrbotten och en hälsocentral inom regionen för bristfälliga rutiner i frågor om sekretess och utlämnande av uppgifter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:5310-2018

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Uppsala, för flera brister i hanteringen av en intagens vistelse vid en sjukvårdsinrättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-14 Diarienummer:267-2018

  Kritik mot Bolagsverket för bristfällig information om förfarandet vid anmälan om verkliga huvudmän m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:1852-2018

  Kritik mot en kriminalvårdare inom Kriminalvården, anstalten Johannesberg, för hennes agerande i anstaltens brottsofferslussverksamhet m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:3661-2018

  Kritik mot Medicinkliniken vid Uddevalla sjukhus, Västra Götalandsregionen, för att inte ha hämtat in en patients samtycke till användningen av sänggrindar och för bristande dokumentation. Även vissa uttalanden om IVO:s handläggning

  Dölj information

  Sammanfattning

  En patient vårdades på Medicinkliniken vid Uddevalla sjukhus. När patientens tillstånd försämrades valde vårdpersonalen att använda sänggrindarna på patientens säng utan att inhämta patientens samtycke och utan att dokumentera åtgärden i patientens journal. Frågan om användning av sänggrindar anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO valde dock att inte uttala sig i den frågan.

  I beslutet framhåller chefsJO att utgångspunkten inom hälso- och sjukvården är att vården ska vara frivillig och genomföras i samråd med patienten. Vårdåtgärder får inte genomföras utan patientens samtycke förutom i särskilt angivna undantagsfall (4 kap. 4 § patientlagen). När det gäller användning av skyddsåtgärder, t.ex. sänggrindar, krävs därför som huvudregel att patienten samtycker till åtgärden. ChefsJO konstaterar vidare att sådana skyddsåtgärder bara får användas för att skydda, stödja, hjälpa och aktivera patienten, inte för att frihetsberöva en patient eller begränsa hans eller hennes rörelsefrihet. Åtgärden får inte heller användas för att kompensera för bristande bemanning.

  ChefsJO slår fast att vårdgivaren genom att underlåta dels att inhämta patientens samtycke till åtgärden, dels att dokumentera användningen i patientens journal inte har handlagt frågan om sänggrindar på ett korrekt sätt. ChefsJO är mycket kritisk till detta.

  När det gäller IVO:s handläggning avstår chefsJO från att lämna några synpunkter i frågan om huruvida IVO borde ha utrett vårdgivarens användning av sänggrindar. ChefsJO uppmanar dock IVO att se över hur beslut i klagomålsärenden motiveras, för att underlätta förståelsen hos de enskilda.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3661-2018.pdf (254kb)
 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:4424-2018

  Kritik mot Kriminalvården, huvudkontoret och anstalten Västervik Norra, för bristfällig handläggning av en förnyad riskbedömning m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-18 Diarienummer:2207-2018

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att bl.a. ha dröjt närmare nio månader med att lämna över ett överklagande till förvaltningsrätten

  Läs mer
Sök beslut