Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2023-03-23 Diarienummer:6212-2022

  Uttalanden om en tullkontroll som filmades som en del i Tullverkets medverkan i en tv-produktion

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-23 Diarienummer:7551-2021

  Uttalanden om bl.a. befordran av myndighetspost till intagna och deras kommunikation med advokater

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-22 Diarienummer:3835-2022

  Poliser har utan stöd i lag ingripit mot två journalister som filmade vid ett polishus, vilket medförde att anskaffarfriheten kränktes

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-21 Diarienummer:8524-2022

  Skatteverket kritiseras för att det inte är möjligt att betala en ansökningsavgift med kontanter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-20 Diarienummer:3434-2022

  Kritik mot Försvarsdepartementet som dröjt för länge med att lämna ut en e-postlogg och inte informerat sökanden om att e-postkontot skulle raderas

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-13 Diarienummer:6974-2022

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Tidaholm, för att utan lagstöd ha gjort noteringar på frimärkena på intagnas försändelser

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-13 Diarienummer:4039-2021

  En tingsrätt har förbjudit all användning av elektronisk utrustning under en huvudförhandling i ett brottmål

  Dölj information

  Sammanfattning

  Inför en huvudförhandling i ett brottmål beslutade Eksjö tingsrätt att förbjuda all användning av elektronisk utrustning. I det aktuella målet var flera minderåriga åtalade och en av dem misstänktes för mycket allvarlig brottslighet. Enligt tingsrätten var förutsättningarna sådana att rätten i stället hade kunnat besluta om att hålla hela huvudförhandlingen inom stängda dörrar. JO konstaterar att tingsrättens tillvägagångssätt i och för sig varit väl förenligt med huvudregeln att en förhandling vid domstol ska vara offentlig.

  I beslutet uttalar JO att det endast i undantagsfall bör förekomma att tingsrätten med stöd av den allmänna bestämmelsen i 5 kap. 9 § rättegångsbalken, enligt vilken en ordförande ska bestämma de ordningsregler som behövs, går utöver vad som gäller särskilt för ljudupptagning och ljudöverföring samt elektronisk utrustning enligt 9 c och 9 d §§ i samma kapitel. Särskild försiktighet bör iakttas när det gäller att förbjuda ljudupptagning för parter och ombud samt medier. JO uttalar vidare att särskilda ordningsregler endast i undantagsfall bör meddelas i förväg, eftersom det oftast får anses lämpligt att först ge parter och ombud samt eventuellt andra berörda tillfälle att yttra sig. Med hänsyn till omständigheterna i målet har JO dock inte några synpunkter på att tingsrätten tog beslutet i förväg.

  JO konstaterar att förarbetsuttalandena till 5 kap. 9 d § RB inte är helt tydliga och skulle kunna tolkas så att lagstiftaren avsett att viss elektronisk utrusning, t.ex. diktafoner, inte alls omfattas av regleringen. Enligt JO måste utgångspunkten vara det som anges i lagtexten. Det innebär att om viss elektronisk utrustning kan störa ordningen så omfattas den av bestämmelsen, oavsett vilket användningsområde utrustningen har.

  Den aktuella regleringen ändrades för några år sedan men JO delar tingsrättens uppfattning att det finns vissa tillämpningssvårigheter. JO skickar därför en kopia av beslutet för kännedom till regeringen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  4039-2021.pdf (193kb)
 • Beslutsdatum:2023-03-13 Diarienummer:8765-2020

  En tingsrätt har utan grund förbjudit ljudupptagning vid muntliga förberedelser i tvistemål

  Läs mer
Sök beslut