Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-01-14 Diarienummer:8068-2018

  Kritik mot Bergsstaten för långsam handläggning av ett ärende om bearbetningskoncession m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-01-12 Diarienummer:7289-2018

  Polisen har inte informerat åklagaren om uppgifter som lämnats av en informatör

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-12-18 Diarienummer:5922-2018

  Uttalanden om en skollednings åtgärder gentemot elevföreningar i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-12-18 Diarienummer:8013-2018

  Kritik mot Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås stad för att ha begärt granskning av en skoltidning i strid med tryckfrihetsförordningens censurförbud

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-12-08 Diarienummer:3736-2019

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Ystad, för att anstalten rutinmässigt genomfört kroppsbesiktningar i samband med befordran av myndighetspost till intagna m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-12-07 Diarienummer:4454-2019

  Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun för bristande saklighet och opartiskhet i en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen

  Dölj information

  Sammanfattning

  I en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen, som gjordes
  med anledning av en ansökan om stöd och hjälp utifrån påstådd våldsutsatthet, angavs inte från vem uppgifterna om våld kom, och den påstådda förövaren betecknades genomgående som "våldsutövaren". Utredningen lämnades senare in till en domstol i en pågående vårdnadstvist av den som hade ansökt om stödet och hjälpen.

  Företrädare för det allmänna ska i sin verksamhet följa regeringsformens och förvaltningslagens krav på saklighet och opartiskhet (objektivitetsprincipen).

  JO uttalar att de nämnda kraven även gäller vid genomförandet av en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. Inom ramen för en sådan utredning ligger det dock i sakens natur att myndigheten redovisar sin bedömning av det sökta stöd- och hjälpbehovet, och det kan då vara nödvändigt att nämnden i viss mån tar ställning till
  tillförlitligheten i de lämnade uppgifterna om våld. Det är dock viktigt att det i en sådan utredning klart och tydligt framgår i vilket syfte den har upprättats. Det måste också beaktas att det kan finnas en bakomliggande konflikt mellan den enskilde som har ansökt om insatsen och den påstådda förövaren. De formuleringar som används, särskilt i bedömningen i utredningen, måste därför övervägas noga. Det ska också tydligt anges vem som har lämnat de olika uppgifterna i utredningen.

  I detta fall angavs det inte i utredningen från vem uppgifterna om våld kom. Vidare betecknades den påstådda förövaren genomgående som "våldsutövaren" i utredningen. Formuleringarna medför enligt JO att en läsare av utredningen kan få uppfattningen att det var objektivt fastställt att den påstådda förövaren hade utövat det angivna våldet. Utredningen formulerades således enligt JO inte på ett sådant sätt att kraven på saklighet och opartiskhet var uppfyllda. Nämnden kritiseras för detta.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  4454-2019.pdf (167kb)
 • Beslutsdatum:2020-11-27 Diarienummer:1732-2019

  Uttalanden i vissa frågor som rör organisationen av den psykiatriska tvångsvården inom Region Stockholm

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-11-27 Diarienummer:3583-2018

  Frågor om tvångsvården av en patient som vårdades enligt LPT, kommunens hantering av bostad enligt LSS och myndighetssamverkan

  Läs mer
Sök beslut