Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-10-19 Diarienummer:9586-2020

  Fråga om 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen skulle tillämpas när en kommunanställd i och för sin tjänsteutövning begärde ut allmänna handlingar från en annan myndighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-10-18 Diarienummer:1188-2020

  Kritik mot Socialnämnden Nordost i Göteborgs kommun för att två handläggare inom ramen för en s.k. barnutredning genomförde ett oanmält hembesök, trots att det inte fanns skäl för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-10-15 Diarienummer:5904-2019

  Kritik mot Länsstyrelsen i Östergötlands län för handläggningen av en jävsinvändning mot en bitillsynsman. Även uttalanden om bitillsynsmannens rättsliga ställning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-10-14 Diarienummer:3026-2019

  Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun får kritik bl.a. för hur ankomstdagen för handlingar som lämnats in till nämnden via en brevlåda på kommunens servicecenter bestämts

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-10-05 Diarienummer:6952-2020

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Göteborg, för hanteringen av en försändelse från en advokat. Även klagomål mot en åklagare vid Göteborgs åklagarkammare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-29 Diarienummer:4794-2020

  Polismyndigheten har felaktigt nekat en advokat att närvara som ombud vid ett förhör enligt 16 § polislagen. Även uttalanden om när ett sådant förhör ska hållas

  Dölj information

  Sammanfattning

  En man som var häktad försattes på fri fot efter huvudförhandlingen i brottmålet. I anslutning till detta omhändertogs han av polis, med stöd av 11 § polislagen, i avvaktan på Polismyndighetens beslut om förvar enligt utlänningslagen. Polismyndigheten fattade ett beslut om förvar och därefter hölls ett förhör med mannen enligt 16 § polislagen. Den advokat som var mannens offentliga försvarare i brottmålet begärde att få närvara vid förhöret som ombud för mannen. En tjänsteman vid Polismyndigheten nekade advokaten det, eftersom hon ansåg att advokatens närvaro inte var nödvändig.

  I beslutet uttalar JO att om den som förvarsbeslutet ska avse är omhändertagen enligt 11 § polislagen måste polislagens förfaranderegler iakttas. Det innebär bl.a. att ett förhör enligt 16 § polislagen ska hållas innan det tillfälliga omhändertagandet upphör
  genom att Polismyndigheten beslutar om förvar.

  JO konstaterar att förvaltningslagen är tillämplig vid den handläggning som inleds genom att en polis beslutar att omhänderta en utlänning i avvaktan på Polismyndighetens beslut om förvar. Det innebär att den enskilde i ett sådant fall enligt 14 § förvaltningslagen har rätt att anlita någon som ombud vid det förhör som ska hållas enligt 16 § polislagen. Möjligheten att anlita ett ombud är en rätt för den enskilde och myndighetens bedömning av behovet av ombudets närvaro har således ingen betydelse.

  Advokaten fanns på plats i arresten när förhöret skulle genomföras och han var lämplig för uppdraget som ombud. JO kan inte se att det fanns något hinder mot advokatens närvaro vid förhöret. Den omhändertagne mannen borde därför ha underrättats om advokatens begäran och tillfrågats om sin inställning till den.

  JO kritiserar Polismyndigheten för att ett förhör enligt 16 § polislagen inte hölls innan omhändertagandet upphörde genom beslutet om förvar och för den bristfälliga hanteringen av advokatens begäran om att få närvara vid förhöret som ombud.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  4794-2020.pdf (145kb)
 • Beslutsdatum:2021-09-29 Diarienummer:455-2020

  Försäkringskassan kritiseras för bristande service och bristande beslutsmotivering i såväl ett kommuniceringsbrev som i det efterföljande beslutet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-28 Diarienummer:5429-2019

  Försäkringskassan kritiseras för utformningen av fem beslut om utbetalning av assistansersättning. Myndigheten får även kritik för att inte ha uppfyllt sin serviceskyldighet

  Läs mer
Sök beslut