Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-12-08 Diarienummer:3673-2020

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Karlskoga kommun för att bl.a. ha avslutat en utredning enligt 7 § LVM utan att dessförinnan ha klarlagt en mans behov av vård

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-24 Diarienummer:138-2020

  Individ- och arbetsmarknadsnämnden i Sundsvalls kommun och Statens institutionsstyrelses ungdomshem Rebecka får kritik för bristfällig handläggning när en flicka skulle placeras vid det hemmet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-19 Diarienummer:1514-2020

  Socialnämnden i Gällivare kommun kritiseras i flera avseenden för handläggningen av ett ärende; bl.a. för hanteringen av en fråga om medgivande enligt 6 kap. 6 § första stycket SoL

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-19 Diarienummer:9679-2020

  Allvarlig kritik mot Tillväxtverket för dröjsmål med att överlämna överklaganden till förvaltningsrätten. Även kritik mot myndigheten för långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-17 Diarienummer:1598-2020

  Socialnämnden i Lessebo kommun får kritik för bl.a. bristfällig dokumentation av ett beslut om s.k. handräckning enligt 43 § LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-17 Diarienummer:3349-2021

  Kritik mot Region Kalmar län för att patienter som vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19 debiterats en avgift för uteblivet besök

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-16 Diarienummer:8254-2020

  Uttalanden om en kammarrätts rutiner för återlämnande av inlånade handlingar som har sekretessprövats

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-04 Diarienummer:723-2019

  Kritik mot Tekniska nämnden i Malmö stad för brister vid handläggningen av ett ärende om flyttning och skrotning av ett fordonsvrak

  Dölj information

  Sammanfattning

  En kommunal nämnd beslutade att flytta ett felparkerat fordon och åtgärden verkställdes omedelbart. Nämnden gjorde bedömningen att det var fråga om ett fordonsvrak som av den anledningen skrotades. Fordonet var registrerat i Danmark, och nämnden gjorde inte några försök att underrätta ägaren om beslutet att flytta fordonet. JO konstaterar att underrättelseskyldigheten gäller även om ett beslut om flyttning av ett fordonsvrak verkställs omedelbart.

  Ett fordon som är registrerat i en utländsk motsvarighet till fordonsregistret ska som utgångspunkt behandlas på samma sätt som fordon som är registrerade i Sverige. Det får särskilt anses gälla ett fordon som är registrerat i ett annat EU-land. Av den anledningen kan nämnden t.ex. behöva ta kontakt med den myndighet som ansvarar för fordonsregistret i det aktuella landet eller försöka få fram relevanta ägaruppgifter från Polismyndigheten. Vilka utredningsåtgärder som rimligen kan krävas av myndigheten får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det är dock inte godtagbart att, som nämnden gjorde i detta fall, nöja sig med att konstatera att den inte har tillgång till det utländska fordonsregistret.

  Föremål som finns i ett fordonsvrak och som inte har varit avsett att stadigvarande brukas i fordonet ska behandlas enligt bestämmelserna i lagen om hittegods. Det innebär att ett sådant föremål inte får förstöras tillsammans med fordonet vid skrotningen. Det bör, enligt JO, alltid dokumenteras vilka kontroller som utförs i fråga om det i fordonsvraket finns sådana föremål och resultatet av dessa kontroller. Eftersom det är nämnden som beslutat om att flytta och skrota ett fordon är den ansvarig för att det sker en sådan kontroll.

  JO kritiserar nämnden för ett antal brister som förekom vid handläggningen av flyttningen och skrotningen av fordonsvraket.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  723-2019.pdf (146kb)
Sök beslut