Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-06-29 Diarienummer:7954-2021

  Kritik mot lagmannen vid en tingsrätt för att i en brottmålsdom ha tagit in fotografier på den tilltalade och i en annan dom fotografier på målsäganden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-28 Diarienummer:822-2022

  En undersökning av hur socialtjänsten handlägger ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU

  Dölj information

  Sammanfattning

  JO får varje år in klagomål som rör umgänge mellan barn som vårdas med stöd av LVU och deras vårdnadshavare. Mot den bakgrunden beslutade JO att genomföra en undersökning av hur socialtjänsten handlägger ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU. Inom ramen för undersökningen har JO inspekterat sex socialnämnder och granskat ärenden om umgängesbegränsning. Den centrala frågan för JO:s undersökning har varit hur nämnderna beaktar principen om
  barnets bästa.

  JO konstaterar att samtliga nämnder uppgav att de arbetade aktivt med principen om barnets bästa och att den ligger till grund för alla beslut om umgängesbegränsning. JO:s granskning visar dock på en klar skillnad mellan vad nämnderna själva uppgett om att barnets bästa beaktas i handläggningen och vad som dokumenterats och
  redovisats i de granskade ärendena. JO framhåller att de enskilda barnen inte alls var synliggjorda i ärendena i de fall när någon bedömning av barnets bästa inte kom till uttryck i vare sig beslut eller beslutsunderlag, vilket JO ser med stort allvar på.

  Barnets rätt till delaktighet består av olika delar: rätten till information, rätten att komma till tals och bli lyssnad på samt rätten till inflytande utifrån ålder och mognad. Barnets rätt till information är en förutsättning för att barnet ska kunna uttrycka sina åsikter t.ex. i frågan om umgänge. Att komma till tals och bli lyssnad på är också en
  viktig förutsättning för att barnet ska uppleva att det fått det inflytande i ett ärende som det har rätt till. När det gäller rätten till delaktighet visar JO:s granskning på brister i alla delar, vilket är oroande.

  I beslutet uttalar sig JO även om vissa formella frågor vid hanteringen av ärenden om umgängesbegränsning och ger sin syn på hur de bör hanteras av nämnderna.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  822-2022.pdf (325kb)
 • Beslutsdatum:2022-06-23 Diarienummer:961-2020

  Polismyndigheten har med tvång fotograferat en persons mc-väst och körkort utan stöd i lag och därigenom kränkt hans rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-23 Diarienummer:7164-2020

  En frihetsberövad har rätt att ha kontakt med en försvarare som är utsedd i en annan brottsutredning än den som frihetsberövandet avser

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-23 Diarienummer:O 1-2021

  Granskning av omständigheterna som gör att det dröjer innan patienter som ges sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning kan ges öppen rättspsykiatrisk vård

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-22 Diarienummer:9727-2020

  Uttalanden om bl.a. motiveringsskyldighet och partsställning vid beslut om förslag till fördelning av vissa forskningsanslag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-22 Diarienummer:4547-2021

  Kritik mot Uddevalla tingsrätt för långsam handläggning av ett brottmål och uttalanden om tingsrättens rutiner för utsättning av sådana mål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-22 Diarienummer:9123-2021

  Kritik mot Skogsstyrelsens generaldirektör för att ha agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
Sök beslut