Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-01-25 Diarienummer:6365-2019

  Polisen har genomfört en kroppsvisitation på ett sätt som innebar att åtgärden utgjorde en kroppsbesiktning och i ett utrymme som inte uppfyllde rättegångsbalkens krav på avskildhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-21 Diarienummer:6580-2019

  Kritik mot en rådman för kontakter med en av parterna i ett avslutat domstolsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-14 Diarienummer:2856-2020

  Kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för bristande handläggning av ett ärende där ett 13-årigt barn som vårdades i ett familjehem med stöd av socialtjänstlagen kunde antas ha blivit utsatt för ett sexualbrott

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-13 Diarienummer:3236-2021

  Viss kritik mot Region Halland för att ha tagit bort möjligheten till digital bokning av vaccination mot covid-19 för personer bosatta utanför regionen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-22 Diarienummer:1748-2020

  Initiativärende om Polismyndighetens förmansprövningar vid omhändertagande för berusning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-21 Diarienummer:9564-2020

  Arbetsförmedlingen kritiseras för långsam handläggning av ett ärende om omprövning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-20 Diarienummer:8824-2019

  Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att ha beslutat om verkställighetsförvar och verkställt ett beslut om utvisning trots att utvisningsbeslutet hade upphört att gälla samt mot Migrationsverket för verkställighet av förvarsbeslutet.

  Dölj information

  Sammanfattning

  Migrationsverket beslutade att en utlänning skulle utvisas. För att
  genomföra utvisningen beslutade Polismyndigheten att mannen skulle tas i förvar (s.k. verkställighetsförvar). Migrationsverket verkställde förvarsbeslutet och mannen utvisades efter en tid ur Sverige. Förvarsbeslutet hade överklagats till migrationsdomstolen
  som inte ändrade Polismyndighetens beslut.

  Efter verkställigheten av utvisningen upptäcktes det att utvisningsbeslutet hade upphört att gälla (preskriberats) innan Polismyndigheten beslutade om verkställighetsförvar. Den felaktiga hanteringen var en följd av att det i Migrationsverkets ärendehanteringssystem registrerats fel datum för när utvisningsbeslutet fick laga kraft och att den felaktiga uppgiften utan någon närmare kontroll förts in i Polismyndighetens system.

  Ärendet har aktualiserat frågor om vilka kontroller en myndighet måste göra för att försäkra sig om att det finns laglig grund för ett beslut eller en viss åtgärd som innefattar tvång mot en enskild. Även frågor om migrationsdomstolens utredningsansvar har aktualiserats.

  JO konstaterar att myndigheterna och domstolen har brustit i sina skyldigheter. Mannen utvisades och var dessförinnan frihetsberövad i 13 dagar utan laglig grund, vilket enligt JO är fullständigt oacceptabelt. JO riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten och Migrationsverket. JO kritiserar också migrationsdomstolen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  8824-2019.pdf (186kb)
 • Beslutsdatum:2021-12-20 Diarienummer:2939-2021

  Anmälan mot Eksjö tingsrätt med påstående om åtgärd i strid med efterforskandeförbudet vid en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

  Läs mer
Sök beslut