Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-12-08 Diarienummer:3673-2020

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Karlskoga kommun för att bl.a. ha avslutat en utredning enligt 7 § LVM utan att dessförinnan ha klarlagt en mans behov av vård

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-24 Diarienummer:138-2020

  Individ- och arbetsmarknadsnämnden i Sundsvalls kommun och Statens institutionsstyrelses ungdomshem Rebecka får kritik för bristfällig handläggning när en flicka skulle placeras vid det hemmet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-19 Diarienummer:1514-2020

  Socialnämnden i Gällivare kommun kritiseras i flera avseenden för handläggningen av ett ärende; bl.a. för hanteringen av en fråga om medgivande enligt 6 kap. 6 § första stycket SoL

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-19 Diarienummer:9679-2020

  Allvarlig kritik mot Tillväxtverket för dröjsmål med att överlämna överklaganden till förvaltningsrätten. Även kritik mot myndigheten för långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete

  Dölj information

  Sammanfattning

  Tillväxtverket handlägger sedan april 2020 ansökningar från enskilda arbetsgivare om stöd vid korttidsarbete med anledning av coronapandemin. JO har under en tid tagit emot många klagomål om att myndigheten inte handlägger dessa ärenden tillräckligt skyndsamt. JO har i ett tidigare beslut den 9 september 2021 (dnr 7165-2020 och 7242-2020) uttalat kritik mot Tillväxtverket för bl.a långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete.

  I beslutet behandlas bl.a. klagomål om att Tillväxtverket har dröjt med att överlämna överklaganden av myndighetens beslut till förvaltningsrätten för prövning. Genom utredningen har det framkommit att det i vissa fall har dröjt upp till fyra månader innan överklagandena har överlämnats.

  ChefsJO uttalar att de arbetsmoment som en myndighet ska vidta när ett överklagande kommer in i regel är varken komplicerade eller tidskrävande. En myndighet måste självfallet ha välfungerande rutiner så att ett överklagande alltid hanteras med den skyndsamhet som krävs. Detta är en grundläggande förutsättning för att en klagande ska kunna få sitt överklagande prövat inom rimlig tid. Enligt chefsJO tyder de aktuella klagomålen på att sådana rutiner saknats.

  ChefsJO anser att de förseningar som har framkommit, oavsett orsak, är fullkomligt oacceptabla. Allvaret i det inträffade förstärks av att överklagandena har rört ärenden om ekonomiska stödåtgärder av stor betydelse för de aktuella företagen, och i förlängningen även för deras anställda. Denna typ av dröjsmål medför att klagandenas möjligheter att få sin sak prövad av domstol kraftigt försenas. ChefsJO uttalar allvarlig kritik mot Tillväxtverket för dessa brister.

  Tillväxtverket får också kritik för långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  9679-2020.pdf (224kb)
 • Beslutsdatum:2021-11-17 Diarienummer:1598-2020

  Socialnämnden i Lessebo kommun får kritik för bl.a. bristfällig dokumentation av ett beslut om s.k. handräckning enligt 43 § LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-17 Diarienummer:3349-2021

  Kritik mot Region Kalmar län för att patienter som vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19 debiterats en avgift för uteblivet besök

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-16 Diarienummer:8254-2020

  Uttalanden om en kammarrätts rutiner för återlämnande av inlånade handlingar som har sekretessprövats

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-11-04 Diarienummer:723-2019

  Kritik mot Tekniska nämnden i Malmö stad för brister vid handläggningen av ett ärende om flyttning och skrotning av ett fordonsvrak

  Läs mer
Sök beslut