Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-10-23 Diarienummer:7139-2018

  Polisen har vid flera tillfällen utan grund ingripit mot en person som ägnat sig åt passiv insamling av pengar (tiggeri) utanför en mataffär

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-10-22 Diarienummer:5301-2019

  Kritik mot Sveriges generalkonsulat i Jerusalem för hanteringen av framställningar om att få ta del av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-10-21 Diarienummer:3449-2019

  En åklagare har inte handlagt en fråga om att väcka åtal med tillräcklig skyndsamhet, och åklagarkammarens ledning har brustit i sitt ansvar att uppmärksamma ärendet och se till att det fattades beslut i åtalsfrågan

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-10-21 Diarienummer:6005-2018

  En åklagare har inte underrättat den person från vilken ett penningbeslag skett om beslaget

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-10-20 Diarienummer:3075-2019

  Kritik mot Migrationsverket för att inte ha prioriterat tre ärenden efter en dröjsmålstalan när en domstol förelagt verket att avgöra ärendena snarast möjligt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-10-20 Diarienummer:7703-2018

  Kritik mot Valnämnden i Örnsköldsviks kommun för ett antal brister i samband med de allmänna valen 2018 och kritik mot en anställd i kommunen som låtit bli att besvara frågor från en partifunktionär

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-10-15 Diarienummer:O 21-2020

  Rättsmedicinalverkets åtgärder inom myndighetens rättspsykiatriska undersökningsverksamhet, med anledning av covid-19, samt konsekvenserna för enskilda

  Dölj information

  Sammanfattning

  Under våren och sommaren 2020 har chefsJO genomfört en granskning av vilka konsekvenser som Rättsmedicinalverkets (RMV) åtgärder för att stoppa smittspridning av covid-19 fått för intagna i myndighetens rättspsykiatriska undersökningsenheter.

  I sitt beslut tar chefsJO bl.a. upp frågan om hur långt smittskyddslagens bestämmelser om frivilliga åtgärder kan tillämpas i situationer där en människa är frihetsberövad, utan att rättssäkerheten riskeras. Det gäller särskilt i fråga om överenskommelser som kan uppfattas som avstående från en grundlagsskyddad rättighet. En frihetsberövad befinner sig i en utsatt situation och kan i olika avseenden uppleva sig utlämnad till de befattningshavare som ansvarar för verksamheten. Det finns i sådana sammanhang en betydande risk för att frivilligheten blir en illusion, inte minst när det gäller personer med befarad eller konstaterad psykisk störning som kan påverka deras beslutsförmåga.

  ChefsJO uppfattar det dock som att RMV i avsaknad av andra alternativ låtit intagna som var misstänkt smittade av covid-19 frivilligt vistas på sin rum, utan att träffa övriga intagna. Hon understryker vikten av att myndigheten så långt möjligt säkerställer att den intagne eller patienten får klart för sig att det är fråga om en frivillig åtgärd, samt att myndigheten dokumenterar den enskildes ställningstagande och vilken information det grundat sig på. ChefsJO konstaterar vidare att det i vissa situationer kan finnas förutsättningar för ett beslut om avskiljande enligt bestämmelserna i häkteslagen eller lagen om rättspsykiatrisk vård. Oavsett vilket regelverk som RMV då tillämpar handlar det om att hantera en farlig situation, och ett avskiljande kan t.ex. inte ersätta de åtgärder som kan behöva vidtas med stöd av smittskyddslagen.

  Det som kommit fram i ärendet tydliggör enligt chefsJO de svårigheter som kan uppstå för myndigheter som ansvarar för frihetsberövade människor, i en situation med risk för smittspridning. Inte vare sig smittskyddslagen eller de lagar som reglerar RMV:s verksamhet ger tillräckligt stöd för de åtgärder som kan behövas för att smittspridningen ska kunna hindras på ett sätt som ger ett tillfredsställande skydd men samtidigt är proportionerligt och rättssäkert. Den kommission som regeringen har tillsatt för att granska åtgärderna under pandemin ska bl.a. analysera om smittskyddslagstiftningen och annan lagstiftning gett samhället ändamålsenliga förutsättningar. Mot denna bakgrund avstår chefsJO från att göra någon formell framställning om översyn av lagstiftningen och överlämnar i stället sitt beslut till kommissionen och till regeringen för kännedom.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  O21-2020 .pdf (253kb)
 • Beslutsdatum:2020-10-14 Diarienummer:7674-2018

  En åklagare har inte på ett tillräckligt sätt dokumenterat ett beslut om hämtning till förhör och direktiv om hur det skulle verkställas

  Läs mer
Sök beslut
 
Datumillustration Fotograf: JO

Begränsat öppethållande

Fredagen den 30 oktober håller JO öppet kl. 9–11.30

Lediga jobb Fotograf: JO

JO söker en IT-ansvarig

Pressmeddelande Fotograf: JO

Tiggeri gav inte polisen rätt att ingripa

JO kritiserar Polismyndigheten för att en kvinna som ägnat sig åt passiv insamling av pengar (tiggeri) flera gånger avlägsnats och omhändertagits utan grund.

Pressmeddelande Fotograf: JO

Årsrapport för JO:s Opcat-verksamhet 2019

JO publicerar i dag årsrapporten för Opcat-verksamheten under 2019. Rapporten redogör bl.a. för viktiga iakttagelser i samband med inspektioner hos myndigheter som har i uppdrag att ta emot frihetsberövade.

Pressmeddelande Fotograf: JO

Rättsmedicinalverkets åtgärder med anledning av covid-19

Under våren och sommaren 2020 har chefsJO undersökt vilka konsekvenser åtgärderna för att hindra spridning av covid-19 fått för intagna och patienter i Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter. Granskningen är nu klar.

Pressmeddelande Fotograf: JO

JO granskar rättssäkerhetsfrågor vid polisens omhändertagande av berusade personer

JO Per Lennerbrant har beslutat att granska polisens förmansprövningar vid omhändertagande av berusade personer.

Ny publikation Fotograf: JO

Årsrapport för JO:s Opcat-verksamhet 2019

Rapporten redogör bl.a. för viktiga iakttagelser i samband med inspektioner hos myndigheter som har i uppdrag att ta emot frihetsberövade.

Illustration verksamhetsår 2018/19 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2018/19.

Bild på justitieombudsmännen. Foton: Pernille Tofte Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Logo twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS-logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.