Vilka JO kan granska

JO ska övervaka att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndigheterna – inte privata företag eller förtroendevalda politiker.

Under JO:s tillsyn står

  • statliga myndigheter (inklusive domstolar)
  • kommunala och regionkommunala myndigheter
  • tjänstemän vid statliga, kommunala och regionkommunala myndigheter
  • andra som har anförtrotts myndighetsutövning (myndighetsutövning innebär en myndighets utövande av rätt att bestämma om en förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller något annat jämförbart förhållande).

JO:s tillsyn omfattar inte

  • privata företag, som banker, försäkringsbolag, advokater och privatpraktiserande läkare
  • massmedier, som tidningar, radio och TV
  • förtroendevalda, dvs. regeringen och enskilda statsråd, riksdagens ledamöter, ledamöter av kommun- respektive regionfullmäktige
  • statliga bolag och stiftelser (om det inte är fråga om myndighetsutövning, se ovan. T.ex. kan man i vissa fall klaga på handläggningen av en begäran om att få ut allmänna handlingar.)
  • kommunala bolag och stiftelser (samma som för statliga bolag och stiftelser, se ovan)
  • Justitiekanslern (JK).

Ombudsmännen står inte heller under tillsyn av varandra.

Senast uppdaterad 2020-11-06