Internationellt samarbete

Illustration jordglob Fotograf: JO

Idén om oberoende institutioner med ombudsmän som utövar rättslig kontroll, sprids även utanför landets gränser – bland annat genom JO:s internationella samarbete. Sverige var det första landet i världen som införde en parlamentarisk justitieombudsman och det internationella intresset är därmed stort för det svenska JO-ämbetet och den långa erfarenhet som finns här.

Det svenska Justitieombudsmannaämbetet (JO-ämbetet) inrättades 1809 och den förste justitieombudsmannen valdes 1810. Sverige var länge ensamt om att ha en institution av detta slag. Nästa land som införde en motsvarighet till det svenska JO-ämbetet var Finland år 1919. I Danmark tillkom ett liknande ämbete år 1955. Under framför allt de senaste decennierna har idén med ett ombudsmannasystem spritt sig och det svenska JO-ämbetet har stått modell för ett antal utländska motsvarigheter. Det finns idag ombudsmannafunktioner av olika slag – som mer eller mindre påminner om det svenska JO-ämbetet – i cirka 140 länder i alla världsdelar.

Intresset för det svenska JO ämbetet är mycket stort hos jurister, politiker och vetenskapsmän världen över. JO tar årligen emot cirka 40–50 besök för studier, information och diskussioner m.m. Delegationernas storlek varierar från ett flertal till endast enstaka personer. Besökarna kommer framför allt från länder med en nyetablerad ombudsmannafunktion eller från länder som har för avsikt att införa en liknande institution.

En betydande del av besöken hos JO arrangeras i samarbete med bl.a. Svenska Institutet, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), SIPU International, Utrikesdepartementet, Riksdagens internationella kansli och Raoul Wallenberg Institute.

International Ombudsman Institute (IOI) är en i Wien i Österrike baserad organisation för samarbete mellan ombudsmän i världens alla länder. Organisationen arrangerar vart fjärde år en internationell ombudsmannakonferens, vid vilken de allra flesta medlemsländerna brukar vara representerade. Den senaste konferensen hölls hösten 2012 i Wellington, Nya Zealand.

En väl etablerad kontakt förekommer vidare med den Europeiska ombudsmannen (EU-ombudsmannen) i Strasbourg, Frankrike, vars verksamhet består i att behandla klagomål beträffande missförhållanden vid EU-organ.

Organisationer utanför Sverige – ett urval

Norden

EU

Internationella organisationer

Senast uppdaterad 2022-05-20