Internationellt – verksamhetsåret 2019/20

Övergripande redovisning av internationella enhetens verksamhet

Ett av JO:s övergripande mål för verksamheten är att främja den internationella spridningen av idén om rättslig kontroll genom oberoende ombudsmannainstitutioner.

För att nå målet ska JO i största möjliga utsträckning ta emot personer och delegationer som önskar besöka JO för information om verksamheten. Därutöver ska JO delta i internationella sammanhang och informera om verksamheten. JO ska också utbyta kunskaper och erfarenheter med, och stödja, utländska ombudsmannainstitutioner.

Planerade aktiviteter under verksamhetsårets andra hälft har i stor grad påverkats av den ännu pågående coronapandemin. Från och med februari månad 2020 har vår möjlighet att ta emot utländska besök samt att delta fysiskt i konferenser och möten i utlandet begränsats. Ett flertal internationella konferenser har också ställts in eller skjutits på framtiden. Andra har gått att genomföra via elektronisk närvaro på distans.

I arbetet mot det ovan nämnda målet har JO under verksamhetsåret genomfört bl.a. följande aktiviteter.

JO har tagit emot 18 besök. Ett av besöken var från Frankrike, Centre National de la Fonction Territoriale (CNFPT), en fransk offentlig organisation som erbjuder kompetensutveckling till högre kommunala tjänstemän. Delegationen bestod av 20 kommundirektörer som var intresserade av allmän information om JO:s uppgifter och närmare om tillsynen över områdena socialtjänst, lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialförsäkringar och bostadsbidrag. Deltagarna hade tidigare under resan besökt Stockholm, Södertälje och Uppsala kommun och var därför väl insatta i hur det svenska systemet med kommunal förvaltning fungerar. En stor del av mötet avhandlade vilken inverkan JO har på andra myndigheter och i vilken mån JO:s beslut efterlevs. Besökarna gav också en kortfattad redogörelse för den franska motsvarigheten till JO samt information om den franska motsvarigheten till offentlighetsprincipen.

Ett annat besök, initierat av Domstolsverkets domstolsakademi, bestod av sex domare från länder i Europa; Frankrike, Kroatien, Nederländerna, Ungern, Rumänien och Österrike. Domarna deltog i ett utbytesprogram; de besökte ett antal organisationer och myndigheter samt praktiserade vid tingsrätter. Besökarna fick en översiktlig redogörelse för JO:s verksamhet och därefter ingående information om JO:s tillsyn över domstolsväsendet. Det svenska systemet med parlamentarisk tillsyn över domstolarna är främmande i flera av besökarnas länder. Domstolsverket har ställt frågan om ett dylikt besök till JO kunde få ingå i domarutbildningen i Sverige.

Slutligen kan nämnas att JO i augusti 2019 tog emot Sveriges dåvarande ambassadör i Afghanistan, Tobias Thyberg, för samtal om hur JO kunde hjälpa till med stöd vid upprättandet av ett ombudsmannaämbete i Afghanistan.

Justitieombudsmännen och tjänstemän hos JO har aktivt deltagit i utländska konferenser och seminarier.

Bland annat deltog internationella samordnaren Charlotte De Geer Fällman i oktober 2019 i International ombudsman institute’s (IOI) workshop i Riga, Lettland, om dataskyddsförordningen (GDPR) i vårt dagliga arbete: General Data protection regulation and its challenges from a human right’s aspect. Workshoppen innehöll såväl praktiska övningar som jämförelser av hur de olika ombudsmannainstitutionerna löst genomförandet av dataskyddsförordningen i det praktiska arbetet på kontoret. Det framkom att ett av förordningens syften, att harmonisera reglerna för skydd av personuppgifter i Europa, ännu inte är uppnått. En av frågorna som togs upp var hur och när information ges till registrerade som omnämns av andra enligt förordningens artikel 14. Det konstaterades att det inte heller i denna fråga fanns någon harmoniserad tillämpning. Alla var dock överens om att man får göra en bedömning i varje enskilt fall, och att det inte går att ge några enkla anvisningar att tillämpa generellt.

Vidare kan nämnas att JO Per Lennerbrant och byråchefen Stefan Nyman i oktober 2019 deltog i nätverket IPCAN:s (Independent Police Complaints Authorities’ Network) konferens Relations of the police and the population: challenges and practices. Vid konferensen hölls anföranden om bl.a. trender, utmaningar och möjligheter när det gäller relationen mellan polisen och allmänheten. Det hölls modererade diskussioner mellan företrädare för bl.a. polismyndigheter, forskarsamhället, EU-institutioner och civilsamhället. Frågor om förtroendet för polisen och risken för diskriminering vid ingripanden fick förhållandevis stort utrymme.

ChefsJO Elisabeth Rynning och byråchefen Charlotte Håkansson deltog i oktober 2019 i en workshop i Haag, Nederländerna, anordnad av den nederländske ombudsmannen om vilka normer ombudsmännen använder sig av i sin granskning av myndigheterna (nationell lag, internationella konventioner om mänskliga rättigheter, normer skapade av ombudsmännen själva). Det framkom att flera av ombudsmännen har egna regelverk med formulerade principer för god förvaltning som de hänvisar till. ChefsJO Elisabeth Rynning konstaterade att behovet av sådana principer får anses vara betydligt mindre i länder där det finns en väl utvecklad förvaltningslag att hänvisa till. Det fördes också diskussioner som gällde olika sätt att nå ut till allmänheten, i synnerhet utsatta grupper som inte ens känner till ombudsmannainstitutets existens. En del metoder ligger i linje med dem vi själva redan använder eller planerar, med t.ex. tematiska specialrapporter, utvidgat informationsutbyte med civilsamhället och en webbplats strukturerad utifrån olika kategorier av besökare, men det förekom också mer kreativa projekt som annonser på Spotify, närvaro vid musikfestivaler och genomförande av skoltävlingar.

Vidare kan, för att illustrera några tillfällen då JO deltagit i internationella möten och konferenser på distans med elektroniska hjälpmedel, slutligen nämnas att chefsJO Elisabeth Rynning och internationella samordnaren Charlotte De Geer Fällman i mars 2020 deltog via videokonferens respektive livestreaming i ett styrelsemöte för International Ombudsman Institute, region Europa (IOI Europa) och en workshop om artificiell intelligens och mänskliga rättigheter anordnad av IOI och den katalanska ombudsmannen i Barcelona, Spanien.

Slutligen deltog chefsJO Elisabeth Rynning och internationella samordnaren Charlotte De Geer Fällman i maj 2020 i Europaombudsmannens nätverk European Network of Ombudsmens webbkonferens för europeiska ombudsmän om covid-19-pandemins konsekvenser och dess påverkan på ombudsmännens arbete både på kort och lång sikt.

Senast uppdaterad 2020-11-11