Internationellt – verksamhetsåret 2018/19

Övergripande redovisning av internationella enhetens verksamhet

Ett av JO:s övergripande mål för verksamheten är att främja den internationella spridningen av idén om rättslig kontroll genom oberoende ombudsmannainstitutioner.

För att nå målet ska JO i största möjliga utsträckning ta emot personer och delegationer som önskar besöka JO för information om verksamheten. Därutöver ska JO delta i internationella sammanhang och informera om verksamheten. JO ska också utbyta kunskaper och erfarenheter med, och stödja, utländska ombudsmannainstitutioner.

I arbetet mot det målet har JO under verksamhetsåret genomfört bl.a. följande aktiviteter.

JO har tagit emot 26 besök. Ett av besöken, initierat av svenska Civil Rights Defenders, bestod av en grupp specialister från Ryssland och Litauen som arbetar med att förbättra situationen för frihetsberövade i sina hemländer. Gruppen var intresserad av att få information om Opcat-enhetens och JO:s arbete på detta område.

Ett annat besök, från Colombia och Centralamerika, genomfördes inom ramen för att stärka yttrandefriheten i världen. Vidare besöktes JO av riksrevisionen i Palestina, the State Audit Administrative Control Bureau. Den samarbetar sedan 2013 med svenska Riksrevisionen. Vid besöket diskuterades bl.a. JO:s klagomålshantering. Slutligen kan nämnas att JO även detta verksamhetsår tagit emot ett flertal besök från Sydkorea.

Justitieombudsmännen och tjänstemän hos JO har aktivt deltagit i utländska konferenser och seminarier.

Bland annat deltog chefsJO Elisabeth Rynning, JO Cecilia Renfors, JO Thomas Norling, kanslichefen Agneta Lundgren och internationella samordnaren Charlotte De Geer Fällman i augusti 2018 i Nordiska ombudsmannamötet i Helsingfors, Finland. På mötet behandlades frågor om ombudsmannens behörighet, Venedigkommissionens förslag till rekommendationer om ombudsmannainstitutioner (Principles on the protection and promotion of the Ombudsman institution), barn och unga som parter i förvaltningsärenden och i klagomål hos ombudsmannen, EU:s dataskyddsförordning (GDPR), övergången från manuell till digital förvaltning och hur ombudsmannainstitutionerna ska möta det ökande antalet klagomål.

Vidare kan nämnas att chefsJO Elisabeth Rynning och byråchef Charlotte Håkansson i oktober 2018 deltog i en workshop om utredningar på ombudsmannens eget initiativ, anordnad av International Ombudsman Institute (IOI) och ombudsmannen på Nordirland i Belfast, Nordirland.

Slutligen deltog kanslichef Agneta Lundgren och internationella samordnaren Charlotte De Geer Fällman i maj 2019 i Nordiskt administrativt möte anordnat av Folketingets ombudsman i Köpenhamn, Danmark. Vid mötet diskuterades olika administrativa frågor av gemensamt intresse för de nordiska länderna, t.ex. frågor om GDPR, automatiserad registrering, ärendehantering, mål- och resultatstyrning och kompetensutveckling. Parallellt med detta möte träffades också de nordiska kommunikatörerna och informatörerna. Från JO deltog i det mötet informationsansvarige Anders Jansson.

Senast uppdaterad 2019-11-22