JO Cecilia Renfors

JO sedan 2013. 

JO Cecilia Renfors. Fotograf: Pernille Tofte

Bakgrund

Jur.kand. vid Uppsala universitet 1986. Efter tjänstgöring i olika domstolar arbetade Cecilia Renfors i Justitiedepartementet med processrättslig lagstiftning och med internationell privat- och processrätt. Mellan 2003 och 2007 var hon direktör och myndighetschef vid Granskningsnämnden för radio och TV och 2007 utnämndes hon till ordinarie domare och hovrättslagman vid Svea hovrätt. Cecilia Renfors har haft ett flertal utredningsuppdrag och var under åren 2008–2012 ordförande i Registerkontrolldelegationen. 

Ansvarsområde

 • Allmänna åklagare; Ekobrottsmyndigheten; Skatteverkets enheter för brottsutredning enligt lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.
 • Polisväsendet; Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
 • Tullväsendet.
 • Statens kulturråd; Riksantikvarieämbetet; Riksarkivet; museer och bibliotek; Myndigheten för radio- och tv; kommunala musikskolor; övriga till Kulturdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde. 
 • Icke specialreglerad kommunalförvaltning.
 • Utlänningsärenden, dock inte mål vid Migrationsdomstolar; medborgarskapsärenden.
 • Räddningstjänst; ordningslagens tillämpning; lotterier och spel, serveringstillstånd.
 • Övriga vid länsstyrelser handlagda ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde. 
 • Bostadsväsendet (bostadsförsörjning, bostadsanpassningsbidrag samt bostadsbidrag utanför socialförsäkringssystemets ram); Boverket; Statens bostadskreditnämnd.
 • Begravningsväsendet; statsbidrag till trossamfund. 
 • Utrikesförvaltningen; Sida; Kommerskollegium; Svenska institutet; övriga till Utrikesdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Riksdagsförvaltningen; Riksbanken, Riksrevisionen; allmänna val. Till Statsrådsberedningen och myndigheter därunder hörande ärenden, som inte ska fördelas på de ansvarsområden där de från saklig synpunkt hör hemma.
 • Övriga ärenden som inte är hänförliga till något av ansvarsområdena 1–3.
Senast uppdaterad 2018-02-01