JO Per Lennerbrant

JO sedan 2019. 

Bild på JO Per Lennerbrant. Foto: Pernille Tofte

Bakgrund

Chefsrådman vid Stockholms tingsrätt sedan oktober 2018. Dessförinnan arbetade Per Lennerbrant som lagman vid Eskilstuna tingsrätt. Tidigare arbetade han sammanlagt drygt 14 år i Justitiedepartementet bl.a. som departementsråd tillika chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor samt som ämnesråd vid straffrättsenheten. Per Lennerbrant har utrett bestämmelser om resning i brottmål och han har även arbetat som tillförordnad universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet.

Ansvarsområde

 • Allmänna åklagare; Ekobrottsmyndigheten; Skatteverkets enheter för brottsutredning enligt lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.
 • Polisväsendet; Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden; ordningsvakter.
 • Tullväsendet.
 • Kommunikationsväsendet (affärsverken; vägar, trafik, körkort, fordonsregistrering, färdtjänst, bilprovning, post och elektronisk kommunikation); övriga till Infrastrukturdepartementet hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde. Gator (snöröjning, asfaltering); flyttning av fordon.
 • Statens kulturråd; Riksantikvarieämbetet; Riksarkivet; museer och bibliotek; Myndigheten för press, radio och tv; kommunala musikskolor och liknande utanför det obligatoriska skolväsendets ram; övriga till Kulturdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Icke specialreglerad kommunalförvaltning (kommunal självstyrelse inklusive kommunal bostadsförmedlingsverksamhet).
 • Utlänningsärenden, dock inte mål vid migrationsdomstolar; medborgarskapsärenden.
 • Räddningstjänst; ordningslagens tillämpning; lotterier och spel, serve­ringstillstånd.
 • Övriga vid länsstyrelser handlagda ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Bostadsväsendet (bostadsförsörjning, bostadsanpassningsbidrag samt bostads­bidrag utanför socialförsäkringssystemets ram); Boverket.
 • Begravningsväsendet; statsbidrag till trossamfund.
 • Utrikesförvaltningen; Sida; Kommerskollegium; Svenska institutet; övriga till Utrikesdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Riksdagsförvaltningen; Riksbanken, Riksrevisionen; allmänna val. Till Statsrådsberedningen och myndigheter därunder hörande ärenden, som inte ska fördelas på de ansvarsområden där de från saklig synpunkt hör hemma.
 • Övriga ärenden som inte är hänförliga till något av ansvarsområdena 1–3.
Senast uppdaterad 2021-03-25