Ordförklaringar

Ordförklaringar i löpande text (understrykning med punktlinje) kan slås av och på i sidfoten.

allmän domstol
(allmänna domstolar) De allmänna domstolarna är tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Övriga typer av domstolar är förvaltningsdomstolar och specialdomstolar.
allmän handling
(allmänna handlingar) Handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där. Vem som helst har rätt att läsa en allmän handling om inte uppgifterna i den ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
anmälningsplikt
Heter också anmälningsskyldighet. Enligt socialtjänstlagen har bland annat anställda som arbetar med barn och ungdomar eller inom hälso- och sjukvården skyldighet att genast göra en anmälan till socialnämnden om de får kännedom om något som innebär att socialnämnden behöver ingripa. Ett exempel är barnmisshandel.
anskaffarfrihet
Den rätt som enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tillkommer var och en att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.
avskrivning
Ett ärende skrivs av när JO beslutar att inte gå vidare med ärendet. Det finns många olika skäl till avskrivning. Läs mer under JO-anmälan–>När en anmälan kommer in till JO–>Alla anmälningar utreds inte på webbplatsen.
besvär
Ett äldre ord för överklagande av en dom eller ett beslut. Tiden för ett överklagande varierar men anges i anslutning till beslutet eller domen.
besvärshänvisning
Det samma som överklagandehänvisning. Upplysning om hur ett beslut eller en dom kan överklagas. Ska framgå av själva beslutet eller bifogas detta.
CPT
Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
diarienummer
(diarienumret) Löpnummer i ett diarium eller register.
diarium
Ett register som en myndighet för över bl. a. inkomna och utgående skrivelser.
domskäl
Domstolens motivering av domslutet.
domslut
Domstolens slutliga avgörande.
domstol
En domstol är en offentlig institution för rättskipning. Domstolen avgör tvister mellan två parter, beslutar om statusändringar för en eller flera personer, dömer personer för brott med mera.
efterforskningsförbud
Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet. Ibland används ordet efterforskningsförbud även i sammanhang med koppling till regeln att myndigheter inte får efterforska identiteten på den som begär att få ta del av en allmän handling.
fakultativ
frivillig, valfri
fullföljdshänvisning
Det samma som överklagandehänvisning. Upplysning om hur ett beslut eller en dom kan överklagas. Ska framgå av själva beslutet eller bifogas detta.
förhandling
Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förhandling. I allmän domstol hålls bl.a. huvudförhandling och häktningsförhandling.
förmansprövning
Vid förmansprövningen avgör förmannen – ansvarigt befäl på polisstationen – om ett frihetsberövande ska bestå innan den frihetsberövade sätts i cell eller om det ska hävas.
förundersökning
Undersökning som ska inledas så snart det finns anledning anta att ett brott har begåtts som hör under allmänt åtal. Beslut att inleda förundersökning fattas av polismyndighet eller åklagare.
förundersökningssekretess
Att uppgifterna i en förundersökning inte kan lämnas ut eftersom det skulle kunna skada utredningen. Det är åklagaren, i egenskap av förundersökningsledare, som fattar beslut om förundersökningssekretess.
förvaltningsdomstol
Förvaltningsdomstolar är förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen. Jfr. allmän domstol.
förverkande
Omhändertagande av föremål i samband med brott, t.ex. ett brottsverktyg eller alkohol som smugglas in i landet. Föremålen lämnas inte tillbaks och ersätts inte heller.