Ordförklaringar

Ordförklaringar i löpande text (understrykning med punktlinje) kan slås av och på i sidfoten.

överklaga
En begäran om ny prövning i högre instans av en domstols eller myndighets beslut. Överklagande måste ske skriftligt inom fastställd tid, vanligen två till tre veckor.
överklagandehänvisning
Upplysning om hur ett beslut eller en dom kan överklagas. Ska framgå av själva beslutet eller bifogas detta.
överrätt
En domstol som är överordnad en annan domstol, t.ex. hovrätt i förhållande till tingsrätt. Se även allmän domstol och fövaltningsdomstol.