Allvarliga brister i polisens förmansprövningar när berusade personer omhändertas

JO Per Lennerbrant har granskat polisens förmansprövningar vid omhändertagande av berusade personer. Intrycket är att det många gånger inte görs någon verklig prövning. JO är mycket kritisk till de brister som framkommit.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

En polis får omhänderta en person som är så berusad att han eller hon inte kan ta hand om sig själv. Det ansvariga befälet på polisstationen ska därefter, genom en s.k. förmansprövning, avgöra om omhändertagandet ska fortsätta. Så länge en person är omhändertagen ska förmannen löpande pröva om det finns skäl för omhändertagandet.

Förmansprövningen fyller en viktig rättssäkerhetsfunktion för den enskilde genom att någon annan än den som gjort omhändertagandet gör en ny bedömning. Genom förmansprövningen kan misstag rättas till och felaktiga frihetsberövanden motverkas.

Polismyndigheten har på JO:s begäran gått igenom alla omhändertaganden för berusning som gjorts under ett års tid vid ett antal lokalpolisområden och redovisat i vilken utsträckning omhändertagandena hävts vid förmansprövningen. Polismyndigheten har också gått igenom och redovisat hur förmansprövningar och löpande omprövningar dokumenterats. Utredningen har inte avsett ärenden där omhändertagandet hävts på grund av att den omhändertagne överlämnats till vård eller någon annan som kunnat ta hand om honom eller henne, exempelvis en närstående.

– Den inledande förmansprövningen och den löpande omprövningen ska dokumenteras, men min granskning visar att det i princip inte förekommer någon dokumentation alls. Det var bara i omkring 1 procent av de ärenden som granskats som det fanns dokumentation om detta, säger JO Per Lennerbrant.

De dokumentationsbrister som konstaterats är allvarliga eftersom det gör det omöjligt att i efterhand granska om det funnits skäl för att fortsätta att hålla en person frihetsberövad.

Granskningen visar också att det är ytterst sällsynt att ett beslut om omhändertagande ändras vid förmansprövningen. I endast ett mycket litet antal av de granskade ärendena, mindre än 1 procent, hade omhändertagandet hävts vid förmansprövningen.

– Jag kan inte tolka resultatet av granskningen på något annat sätt än att förmannen många gånger inte gör någon verklig prövning av omhändertagandet, säger JO Per Lennerbrant. Det är allvarligt med tanke på förmansprövningens funktion som en garanti för den omhändertagnes rättssäkerhet.

Sammanfattningsvis är JO Per Lennerbrant mycket kritisk till de omfattande brister som kommit fram när det gäller polisens hantering av förmansprövningar och löpande omprövningar.

JO Per Lennerbrant utgår från att det kvalitetsarbete med utbildningsinsatser och uppdatering av styrdokument som pågår inom Polismyndigheten prioriteras och att myndigheten följer upp om de förändringar som genomförs bidrar till att grunderna för förmannens beslut dokumenteras på det sätt som ska ske. JO Per Lennerbrant kommer att fortsätta att följa de aktuella frågorna.

För mer information kontakta informationsansvarig Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2021-12-22