Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

JO Per Lennerbrant har yttrat sig över betänkandet Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16). 

Läs hela remissyttrandet