Högsta domstolen meddelar dom angående tjänstefel

Högsta domstolen har idag meddelat dom mot en tidigare lagman som JO åtalat för tjänstefel. Domstolen dömer lagmannen för tjänstefel till dagsböter.

Bild på chefsJO Elisabeth Rynning Fotograf: JOChefsJO Elisabeth Rynning (foto: Pernille Tofte)

I samband med en inspektion av Borås tingsrätt i oktober 2018 uppmärksammade JO tre tvistemål som hade inletts 2011, 2012 och 2013. Målen hade legat utan åtgärder från domstolens sida under en följd av år. Enligt rättegångsbalken ska handläggningen av mål drivas med inriktning på ett snabbt avgörande av målet.

Dåvarande JO Lars Lindström beslutade i augusti 2019 att väcka åtal mot den ansvariga rådmannen för tjänstefel. Åtal för tjänstefel väcktes även mot den lagman som hade varit chef för tingsrätten under alla de år som målen hade handlagts vid domstolen. JO ansåg att lagmannen inte hade gjort det som behövdes för att målen skulle bli avgjorda inom rimlig tid, som att omfördela målen eller vidta andra åtgärder.

Hovrätten för Västra Sverige fällde i mars 2020 både rådmannen och lagmannen för tjänstefel och bestämde påföljden till dagsböter. Lagmannen överklagade domen till Högsta domstolen.

Högsta domstolen har idag meddelat dom i målet. I likhet med hovrätten anser Högsta domstolen att lagmannen av oaktsamhet vid myndighetsutövning har åsidosatt vad som gällde för uppgiften som domstolschef och dömer honom för tjänstefel till dagsböter. Enligt domstolen var målen vid utgången av 2016 så gamla att det, objektivt sett, fanns anledning för lagmannen att skaffa sig närmare kunskap om orsakerna till tidsutdräkten och vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med situationen. Detta hade han enligt domstolen kunnat göra utan att det skulle ha inkräktat på rådmannens självständighet.

– Målet är principiellt viktigt då det hittills har saknats ett vägledande avgörande i fråga om dels vilka krav som faktiskt kan ställas på en domstolschef att vidta åtgärder för att ett mål ska bli avgjort inom rimlig tid, dels om underlåtenhet att vidta sådana åtgärder kan vara straffbar. Av den anledningen välkomnar jag Högsta domstolens klargörande i dessa frågor, säger chefsJO Elisabeth Rynning som varit ansvarig för ärendet hos JO. Jag kan även konstatera att Högsta domstolen slår fast att bevakningen av att rättegångar genomförs inom skälig tid utgör ett viktigt moment i uppgiften som domstolschef. Av bl.a. detta skäl kan lagmannens underlåtenhet enligt Högsta domstolen inte anses som ringa.

För mer information kontakta JO:s kansli, tfn 08-786 51 00, tf. byråchefen Karl Lorentzon.

HD:s dom

Senast uppdaterad 2021-03-04