IVO får kritik för bristfällig tillsyn

JO Thomas Norling riktar kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att på flera sätt ha brustit i sin tillsyn av ett LSS-boende.

Bild på JO Thomas Norling Fotograf: JOJO Thomas Norling (foto: Pernille Tofte

IVO genomförde 2019 en tillsyn av LSS-boendet Skogsbo i Gnosjö kommun. Granskningen inleddes efter det att brukarens syster framfört klagomål mot boendet. Efter att ha inspekterat verksamheten, avslutade IVO tillsynsärendet och konstaterade bl.a. att myndigheten inte hade uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat.

Ett år senare sände SVT ett avsnitt av Uppdrag granskning som tog upp brukarens förhållanden på boendet. Efter att tv-programmet sänts kom det in ett antal klagomål till JO, som beslutade att genomföra en inspektion av boendet. JO kunde då konstatera att brukaren varit frihetsberövad under sin vistelse på boendet trots att LSS inte ger utrymme för en sådan åtgärd. Därefter inledde JO ett initiativärende för att granska IVO:s tillsyn.

JO:s granskning visar att IVO brustit i sin tillsyn av LSS-boendet. Brister har funnits i såväl genomförandet av inspektionen som dokumentationen och utformningen av beslutet.

När IVO genomför en inspektion är det viktigt att den görs noggrant och att den inte blir alltför summarisk. Eftersom IVO:s tillsyn inleddes efter klagomål från brukarens syster hade en rimlig utgångspunkt för inspektionen varit att försöka reda ut om det fanns någon grund för det som hade framförts. Utifrån dokumentationen i tillsynsärendet framstår det som att inspektionen saknade fokus på de klagomål som riktats mot boendet, säger JO Thomas Norling.

De protokoll som IVO upprättade vid inspektionen innehåller brister. Dessutom är myndighetens beslut bristfälligt utformat. Enligt JO är det är svårt att förstå hur IVO resonerade när myndigheten, trots de allvarliga uppgifter som fanns i beslutsunderlaget, gjorde bedömningen att brukaren erbjöds insatser med god kvalitet och att han uppnådde goda levnadsvillkor. 

JO ser mycket allvarligt på bristerna i IVO:s tillsyn och myndigheten får därför kritik.

IVO:s tillsyn utgör en viktig funktion när det gäller att bl.a. säkerställa att den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor enligt LSS. Det måste därför kunna ställas höga krav på tillsynsverksamheten. Jag utgår från att myndigheten vidtar nödvändiga åtgärder utifrån de uttalanden som jag gjort, avslutar Thomas Norling.

JO Thomas Norling är tillgänglig för frågor från media. Han kontaktas via kommunikatör Maria Ennefors, 08-786 41 67, maria.ennefors@jo.se.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2022-05-02