JO kritiserar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att ha vidtagit åtgärder mot en student i strid med repressalieförbudet

Bild på chefsJO Erik Nymansson Fotograf: JOChefsJO Erik Nymansson (foto: Pernille Tofte

JO kritiserar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att ha vidtagit åtgärder mot en student i strid med repressalieförbudet.

En veterinärstudent skrev två debattartiklar i en kvällstidning angående djurhållning. Direkt efter den första debattartikeln höll två programstudierektorer på SLU en föreläsning för hela årskursen där de framförde att det kan skada utbildningen om studenter uttalar sig i media. Risken är, menade de, att lantbrukare kanske inte vill ta emot studenter för praktik och att det då kan bli svårt för studenterna att få nödvändiga praktiska moment i sin utbildning. De framhöll också att man ska fundera på vad som kan inträffa om man skriver under som veterinärstudent.

– I beslutet konstaterar jag att studenten befunnit sig i en sådan beroendeställning gentemot företrädarna för SLU som krävs för att det s.k. repressalieförbudet ska kunna aktualiseras. Förbudet innebär att en myndighet inte får utsätta en enskild för tillrättavisningar eller andra negativa åtgärder på grund av att han eller hon har yttrat sig i exempelvis media, säger chefsJO Erik Nymansson.

Efter den andra debattartikeln kallades studenten till ett möte med vicedekanen. Under mötet tog vicedekanden upp bl.a. att studentens agerande skulle kunna påverka lantbrukares vilja att ta emot studenter på sina gårdar negativt och därmed försvåra för studenterna att få praktikplatser. Hon påtalade också att man som student måste vara medveten om vilka konsekvenser det får om man publicerar artiklar i media.

– Den som företräder en myndighet får diskutera innehållet i t.ex. en debattartikel, men inte uttrycka sig på ett sådant sätt att den enskilde får uppfattningen att det inte är önskvärt att denne uttalar sig i media. I det här fallet har studenten fått intrycket av att det var en tillrättavisning med anledning av hennes debattartiklar och att hon skulle tänka på konsekvenserna av sådana publiceringar, fortsätter Erik Nymansson.

SLU skriver i sitt svar till JO att universitetet är beroende av att veterinärstudenter ges tillträde till djurbesättningar och att det är viktigt att ha goda och tillitsfulla relationer med djurägarna. Att man tog upp frågan om debattartiklarna med studenten var inte i syfte att lägga sig i vad studenten skrivit utan för att resonera kring hur det kan påverka förtroendet för SLU om debattartiklar skrivs under med titeln veterinärstudent.

– Min bedömning är att uttalandena som företrädarna för SLU gjorde under föreläsningen och vid mötet har stått i strid med repressalieförbudet Därför riktar jag kritik mot SLU, avslutar chefsJO.

Mer information lämnas av kommunikatör Maria Ennefors, 08-786 41 67

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2022-03-28