JO utreder Migrationsverkets hantering av dröjsmålstalan enligt förvaltningslagen

JO Per Lennerbrant har beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda Migrationsverkets hantering av framställningar om s.k. dröjsmålstalan enligt 12 § förvaltningslagen.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

Dröjsmålstalan var en nyhet när den nya förvaltningslagen trädde i kraft år 2018 och syftet är att ge enskilda en möjlighet att påskynda avgörandet av ett ärende som drar ut oskäligt länge på tiden. I förarbetena underströks särskilt vikten av att ett beslut om avslag av en begäran ska ha en klargörande motivering. Beslutsmyndigheten skulle därigenom tvingas att skapa sig en bild av hur det aktuella ärendet skulle hanteras i fortsättningen.

Vid en inspektion av Migrationsverkets medborgarskapsenhet kom det fram att många framställningar om dröjsmålstalan avslås per automatik utan att det redovisas något egentligt skäl för avslagen.

Migrationsverket har nu uppmanats att yttra sig över sin hantering av framställningar om dröjsmålstalan.

– Vad som kommit fram vid inspektionen väcker frågor bl.a. om Migrationsverkets tillämpning är förenlig med lagstiftarens intentioner med bestämmelserna om dröjsmålstalan. Jag vill därför ha Migrationsverkets syn på detta, säger justitieombudsmannen Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

Migrationsverkets yttrande ska ha kommit in till JO senast den 4 december 2020.

För mer information kontakta föredragande Olle Molin, 08-786 51 70, olle.molin@jo.se

Läs mer

Senast uppdaterad 2020-10-06