JO yttrar sig över SOU 2021:60

Stf JO Lars Lindström yttrar sig över betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (SOU 2021:60). 

Läs hela remissyttrandet

Senast uppdaterad 2021-12-07