JO yttrar sig över över promemorian Ett hållbart mediestöd för hela landet

JO Per Lennerbrant yttrar sig över promemorian Ett hållbart mediestöd för hela landet promemorian Ett hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14).

Läs hela remissyttrandet