JO yttrar sig över promemorian Ändringar i smugglingslagen

JO Per Lennerbrant har yttrat sig över promemorian Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott. 

Läs hela remissyttrandet