Långa handläggningstider för skuldsanering

JO Lars Lindström beslutade att under våren 2018 undersöka Kronofogdens skuldsaneringsverksamhet bl.a. genom att göra två inspektioner, en på kontoret i Sundbyberg och en på kontoret i Täby.

Inspektionerna har nu genomförts och de visar att myndigheten har ett bekymmersamt läge när det gäller handläggningstiderna i skuldsaneringsärenden och att detta har pågått under en längre tid. Handläggningstiderna är oacceptabelt långa.

Inspektionerna visar bl.a.:

  • att ärendena har en initial ”väntetid” på flera månader och att ett beslut om att inleda skuldsanering (s.k. inledandebeslut) ofta fattas samma dag som den egentliga handläggningen av ärendet påbörjas. Eftersom ett inledandebeslut innebär ett förbud mot fortsatta verkställighetsåtgärder för fordringar som uppkommit dessförinnan, får denna långsamma inledning av processen negativa rättsverkningar för den enskilde gäldenären. 
  • att inledandebesluten inte är tillräckligt tydligt utformade vilket medför missuppfattningar om vad dessa innebär för gäldenärerna och detta leder till extra arbete för handläggarna.
  • att antalet omprövningsärenden ökar och att det delvis beror på missuppfattningar hos borgenärerna. 

JO Lars Lindström kommer genom sin tillsynsverksamhet att fortsätta följa utvecklingen av handläggningstiderna inom Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsverksamhet.

Läs mer

Senast uppdaterad 2018-05-30