Riksdagens myndighet

JO är en myndighet som arbetar åt riksdagen
och är en del av riksdagens kontrollmakt.
Kontrollmakten är ett sammanfattande ord
för att riksdagen ska granska och kontrollera regeringen
och den offentliga förvaltningen.

Kontrollmakten består av tre delar:

1. Parlamentarisk granskning:

Riksdagsledamöterna har rätt
att ställa frågor till regeringen.

Konstitutionsutskottet, KU,
granskar hur statsråden arbetar
och hur regeringen handlägger ärenden.

Riksdagens kan också
göra en misstroendeförklaring
mot regeringens ministrar.

2. Rättslig granskning:

JO granskar att myndigheterna följer lagarna.

3. Effektivitetsgranskning:

Riksrevisionen granskar
vad statens pengar används till
och hur de används.

Riksdagen väljer Justitieombudsmännen, JO.
Justitieombudsmännen är helt självständiga i sina beslut 
och är ansvariga inför riksdagen. 

Varje höst lämnar JO sin ämbetsberättelse till riksdagen.
Ämbetsberättelsen beskriver arbetet
under det senaste året.

Detta ska JO göra

Det viktigaste med JO:s arbete
är att skydda rättssäkerheten,
det vill säga se till att
alla myndigheter följer alla lagar och regler.

JO ska särskilt se till
att myndigheter och domstolar
följer regeringsformens bestämmelser.
 
Den offentliga verksamheten
får inte hindra medborgarnas grundläggande friheter och rättigheter.

I tillsynsarbetet kontrollerar JO
att myndigheterna handlägger sina ärenden
och arbetar enligt de lagar och regler som finns.

Personer kan anmäla till JO,
men JO kan också själv undersöka frågor.
JO besöker och kontrollerar ofta olika myndigheter
och domstolar i hela landet.

Detta får JO göra

JO har rätt att säga
om en myndighet
eller en tjänsteman på en myndighet
har gjort något som bryter mot lagen
eller annan författning.

JO kan, som särskild åklagare,
väcka åtal mot en befattningshavare
som har begått annan brottslig gärning
än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott.

JO kan skriva till riksdagen eller regeringen
och föreslå ändring av en lag.

JO kan överlämna ett ärende
till en annan myndighet för handläggning.

Lagar och andra regler som styr JO:s verksamhet

Läs mer om

Senast uppdaterad 2015-03-17