Statistik

Statistiken redovisas med bas i JO:s verksamhetsår, det vill säga från den 1 juli till den 30 juni nästkommande år.

Stapeldiagram som visar hur antalet ärenden ökat under de senaste tio åren. Från runt 6900 för tio år sedan till cirka 9000 i dag. Fotograf: JOÄrendeutvecklingen de senaste 10 åren (anmälningar, initiativ, inspektioner och lagstiftningsremisser)

Under verksamhetsåret 2017/18 nyregistrerades 8 979 ärenden, en ökning med 231 (2,6 procent) i förhållande till verksamhetsåret 2016/17. Klagomålsärendena  uppgick till 8757, vilket är en ökning med 226 (2,6 procent) från 2016/17. 

Antalet avgjorda ärenden uppgick till 8 743, vilket innebär en ökning med 224 (2,6 procent) från föregående års nivå. Av de avslutade ärendena var 8 523 klagomålsärenden, 220 inspektions- eller andra initiativärenden samt 156 lagstiftningsremissärenden.

Procentuell fördelning av besluten i tillsynsärenden under 2017/18

 

Med Viss utredning avses att visst underlag har hämtats in rörande ärendet, till exempel att en akt har begärts in och granskats eller genom kontroll per telefon hos berörd myndighet. Fullständig utredning innebär normalt att en anmälan remitteras till den myndighet som anmälts med en uppmaning om att myndigheten gör en utredning och bedömning som ska redovisas till JO.

Senast uppdaterad 2018-11-22