Statistik

Statistiken redovisas med bas i JO:s verksamhetsår, det vill säga från den 1 juli till den 30 juni nästkommande år.

Stapeldiagram som visar hur antalet ärenden ökat under de senaste tio åren. Från runt 7000 för tio år sedan till cirka 9800 i dag. Fotograf: JOÄrendeutvecklingen de senaste 10 åren (anmälningar, initiativ, inspektioner och lagstiftningsremisser)

Under verksamhetsåret 2019/20 nyregistrerades 9 797 ärenden, en ökning med 645 i förhållande till verksamhetsåret 2018/19. Klagomålsärendena  uppgick till 9 598, vilket är en ökning med 644 från 2018/19. 

Antalet avslutade ärenden uppgick till 9 570, vilket innebär en ökning med 402 från föregående års nivå. Av de avslutade ärendena var 9 370 klagomålsärenden.

Procentuell fördelning av besluten i tillsynsärenden under 2019/20

 

Sektordiagram som fördelningen av beslut i tillsynsärenden: 72% avskrivna utan utrednin, 21% avskrivna efter viss utredning, 2% fullständig utredning utan kritik, 5% fullständig utredning med kritikÄrenden som rubriceras Utan utredning har avslutats utan annat underlag ä det som redovisats i anmälan. Med Viss utredning avses att visst underlag har hämtats in rörande ärendet, till exempel att en akt har begärts in och granskats eller genom kontroll per telefon hos berörd myndighet. Fullständig utredning innebär normalt att en anmälan remitteras till den myndighet som anmälts med en uppmaning om att myndigheten gör en utredning och bedömning som ska redovisas till JO.

Senast uppdaterad 2020-11-04