Statistik

Statistiken redovisas med bas i JO:s verksamhetsår, det vill säga från den 1 juli till den 30 juni nästkommande år.

Stapeldiagram som visar hur antalet ärenden ökat under de senaste tio åren. Från runt 7500 för tio år sedan till drygt 9000 i dag. Fotograf: JOÄrendeutvecklingen de senaste 10 åren (anmälningar, initiativ, inspektioner och lagstiftningsremisser)

Under verksamhetsåret 2018/19 nyregistrerades 9 152 ärenden, en ökning med ca 170 i förhållande till verksamhetsåret 2017/18. Klagomålsärendena  uppgick till 8 954, vilket är en ökning med 198 från 2017/18. 

Antalet avslutade ärenden uppgick till 9 168, vilket innebär en ökning med 425 från föregående års nivå. Av de avslutade ärendena var 8 975 klagomålsärenden.

Procentuell fördelning av besluten i tillsynsärenden under 2018/19

 

Sektordiagram som visar fördelningen av beslut: Avskrivna utan utredning 70 procent. Avskrivna efter viss utredning eller överlämnande till annan myndighet 22 procent. Fullständig utredning, ej kritik 2 procent. Fullständig utredning, kritik 6 procent.

Ärenden som rubriceras Utan utredning har avslutats utan annat underlag ä det som redovisats i anmälan. Med Viss utredning avses att visst underlag har hämtats in rörande ärendet, till exempel att en akt har begärts in och granskats eller genom kontroll per telefon hos berörd myndighet. Fullständig utredning innebär normalt att en anmälan remitteras till den myndighet som anmälts med en uppmaning om att myndigheten gör en utredning och bedömning som ska redovisas till JO.

Senast uppdaterad 2019-11-07