זינט יולי 1 2011, האט די אמבודסמאן אן אפטיילונג וואס האט די אויפגאבע צו פארזיכערן אז מענטשן וואס זענען איינגעשפארט זענען נישט אויסגעשטעלט צו ברוטאלע, אוממענטשליכע, אדער דערנידערנדע באהאנדלונג אדער שטראף. די ארבעט איז באזירט אויף די 2002 פרייוויליגע פראטאקאל צו די יו.ען. קאנווענשאן קעגן פייניגונג און אנדערע אוממענטשליכע באהאנדלונג (OPCAT). פראטאקאל פאדערט סטעיטס צו האבן א נאציאנאלער סיסטעם, די נאציאנאלע פארמיידונג מעכאניזם (NPM) צו באאבאכטן דעם ענין. די ען.פּי.עם. אפטיילונג פון דעם אמבודסמאן איז אויפגעפאדערט רעגלמעסיג אונטערצוזוכן פלעצער אין שוועדן וואו מענטשן זענען איינגעשפארט, באריכטנדיג פון זייערע באזוכן און אנטיילנעמענדיג אין אינטערנאציאנאלע קאאפעראציע אין דעם געביט.

לעצטע דרהיינטיקט 2023-03-30